Me må fram­snak­ke byg­da!

Varden - - HALLO VARDEN -

Man­ge, ikkje minst dis­trikts­po­li­ti­ka­rar, mål­ber ein sør­gje­song for dis­trikts­kom­mu­na­ne, der det lite stra­te­gis­ke re­fren­get er.

«Det «kos­tar» å bu i ut­kant­en». Ja, visst gjer det det på så man­ge må­tar. Så­leis kan alt som stend i son­gen skri­vast un­der på som kal­de og re­el­le fakta. Men kva hjel­per det å sy­nast «synd» på seg sjøl­ve når dei fles­te «and­re» (les: by­folk) ikkje gjer det. Den dår­le­gas­te mark­nads­fø­rin­ga og om­døme­byg­gin­ga av dis­trik­ta er klage­son­gar frå «ut­kant­en», sjølv om det er på sin plass. Men det prel­lar av, og in­gen flyt­ter til ei bygd der det blir sunge klage­son­gar.

Det er fram­snak­king og stolt­heit av sta­den der me bur som ska­per merk­semd og in­ter­es­se blant folk utan­frå. Det­te fins man­ge døme på rundt om i Byg­de-Noreg, som Vågå i Gud­brands­da­len og Øy­fjell City her i Vest-Tele­mark.

Det far­le­gas­te av alt er ein trend der det er stas og in å vera ur­ban på byg­da, og der ein dreg med seg noko av den ur­ba­ne atmos­faera inn i den rei­ne og ekte bygde­luf­ta. Gjer me det, og ikkje vå­gar å vera stolte av vårt eige opp­hav og iden­ti­tet, ja, da har me i alle fall lagt oss fla­te og tapa kam­pen mot sen­tra­li­se­rings­kref­te­ne.

Jon Inge­bret­sen, Vrå­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.