– Det er for lite

Varden - - NYHETER - Caro­li­ne.taran­gen@var­den.no

Caro­li­ne TarAn­gen

▶ TELMARK

De me­ner det er på tide at of­re­ne slip­per byr­den og at volds­ut­øver­ne blir de som ba­erer den.

– Det å be­skyt­te de for­na­er­me­de i en slik si­tua­sjon er en inn­gri­pen­de, om­fat­ten­de og urett­fer­dig løs­ning. Det fø­rer til at man­ge le­ver i kon­stant frykt og usik­ker­het. Med om­vendt volds­alarm har vi endelig noe som er rett­fer­dig, sier As­døl.

Om­vendt volds­alarm er en elek­tro­nisk fot­len­ke som plas­se­res på volds­ut­øve­ren. Der­som ved­kom­men­de be­ve­ger seg inn i en sone hvor den for­na­er­me­de bor el­ler job­ber, vil po­li­ti­et få be­skjed.

Sil­je As­døl for­kla­rer at tal­le­ne vi­ser at ord­nin­gen fun­ge­rer:

– Vi har ikke hatt noen fy­sis­ke sone­brudd, sier As­døl en­ga­sjert.

– Livs­vik­tig

Pia Haug ved Krise­sen­te­ret i Tele­mark for­tel­ler at de har bi­stått en av kvin­ne­ne som har kjem­pet for at eks­man­nen skal gå med om­vendt volds­alarm. Både med be­hand­ling og som støt­te for å få på plass en ord­ning om den elek­tro­nis­ke fot­len­ken.

Kvin­nen har også delt histo­ri­en sin med Var­den.

Haug for­tel­ler at økt bruk og ileg­gel­se av om­vendt volds­alarm kan føre til at fle­re bru­ke­re ved sen­te­ret fak­tisk også kan sen­des hjem tid­li­ge­re.

– De vil føle seg trygg i eget hjem, noe som ab­so­lutt ikke gjel­der for de fles­te i dag, sier hun.

Le­de­ren ved sen­te­ret, Svein Gjer­seth, for­tel­ler at sam­ar­bei­det om den­ne ord­nin­gen er god i Tele­mark:

– Sånn som det er nå er vi av­hen­gi­ge av ild­sje­ler i po­li­ti­et. Her i Tele­mark er vi hel­di­ge med at Sil­je As­døl har en­ga­sjert seg, og vi er der­for på rik­tig spor. Men det kan en­da bli så mye bed­re, sier han.

Kan ileg­ges i opp­til fem år

Om­vendt volds­alarm blir idømt av ret­ten og kan ileg­ges i opp­til fem år. To tele­mar­kin­ger går i dis­se da­ger med den elek­tro­nis­ke fot­len­ken, ilagt i hen­holds­vis ett år og tre år.

Seks sa­ker har blitt tatt opp i ret­ten i Sør-Øst po­liti­dis­trikt i 2019 og 2020. Fi­re ble idømt om­vendt volds­alarm, én sak ble an­ket og én av­slått. Ord­nin­gen har ek­sis­tert si­den 2013.

Tal­le­ne er lave over hele lan­det, og Sør-Øst po­liti­dis­trikt er en av ver­stin­ge­ne, vi­ser tall VG of­fent­lig­gjor­de tid­li­ge­re den­ne uka.

– Om­vendt volds­alarm har va­ert lite kjent og lite brukt. Det hele har blitt litt skum­melt, i til­legg til at mye av for­kla­rin­gen lig­ger i at man­ge har tenkt på det som mer ar­beids­kre­ven­de enn det fak­tisk er. To­talt har ters­ke­len blitt for høy, både fra på­tale­myn­dig­he­ten og dom­sto­le­nes si­de, sier As­døl.

Hun hå­per at fle­re vil se for­de­len med ord­nin­gen fram­over, og at ters­ke­len blir la­ve­re. Hun me­ner for ek­sem­pel at det var helt rik­tig av på­tale­myn­dig­he­ten å ned­leg­ge på­stand om om­vendt volds­alarm i den ene sa­ken hvor dom­sto­le­ne av­slo ileg­gel­se.

– Det er fore­byg­gen­de. In­gen øns­ker å gå med elek­tro­nisk fot­len­ke, og jeg tror det at vi ned­la på­stand om om­vendt volds­alarm fak­tisk fø­rer til at ved­kom­men­de ten­ker seg godt om før even­tu­elt brudd i be­søks­for­bu­det, sier hun.

Li­ke­vel er hå­pet at det skal gå mye ras­ke­re og let­te­re å ileg­ge fot­len­ke fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.