22 rei­sen­de har tes­tet po­si­tivt på Torp den­ne uka

Varden - - NYHETER -

▶ Over 50 per­soner har tes­tet po­si­tivt på test­sta­sjo­ne­ne på Torp og Gar­der­moen den sis­te uken etter å ha an­kom­met fra Po­len.

Kom­mune­over­lege Ole Henrik Auge­stad i Sande­fjord sier til NRK at test­sta­sjo­nen på Torp

Luft­havn den sis­te uken har hatt en stor øk­ning i smitte­til­fel­ler fra Po­len. Iføl­ge Auge­stad har nes­ten alle av de 22 som har tes­tet po­si­tivt på test­sta­sjo­nen, kom­met der­fra.

– Det fore­går en stor smitte­spred­ning i både Po­len og and­re de­ler av Euro­pa. Det mer­ker vi i Nor­ge nå, sier kom­mune­over­le­gen.

Tes­ting er fri­vil­lig, og rundt 30 pro­sent av dem som an­kom­mer Torp lar seg tes­te. Der­med kan det va­ere smitte­til­fel­ler som ikke blir fan­get opp. I for­ri­ge uke tes­tet 80 po­si­tivt for ko­ro­na på test­sta­sjo­nen på Gar­der­moen. 37 av dis­se kom fra Po­len, opp­ly­ser Ul­lens­aker kom­mu­ne. Po­len er hardt ram­met av ko­rona­vi­ru­set, og had­de i går re­gist­rert 13.628 nye ko­ro­na­til­fel­ler det sis­te døg­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.