Ok­to­ber verst i Tele­mark

Den and­re smitte­bøl­gen er nå blitt stør­re enn den førs­te.

Varden - - NYHETER - Tor­bjorn.tunges­vik@var­den.no

Tor­bjørn Tunges­vik

▶ TELE­MARK

Ko­rona­vi­ru­set traff Tele­mark bru­talt i be­gyn­nel­sen av mars i år, da en rek­ke ski­tu­ris­ter kom til­ba­ke fra vin­ter­fe­rie i Al­pe­ne. Før må­ne­den var omme had­de 57 tele­mar­kin­ger blitt syke og noen så al­vor­lig at de døde av co­vid-19 i uke­ne etter­på.

Det førs­te ut­brud­det ble raskt slått ned da Re­gje­rin­gen steng­te ned både sko­ler, kul­tur­liv, ute­ste­der og pri­vat­per­soners om­gang med and­re på fri­ti­den. I mai må­ned ble bare én tele­mar­king smit­tet og i juni var tal­let null.

Ny re­kord i ok­to­ber

Men så kom som­mer­fe­rien med rei­sing og en høst der li­vet gikk mer til­ba­ke til det nor­ma­le. Nå vi­ser de of­fi­si­el­le tal­le­ne fra FHI at 62 men­nes­ker i Tele­mark har tes­tet po­si­tivt for ko­rona­vi­rus hittil i ok­to­ber (til 26. ok­to­ber).

Det er Ski­en og Pors­grunn som har hatt mest smit­te i ok­to­ber, men 19 per­soner hver hittil. I Pors­grunn er ut­brud­det langt på vei slått ned, mens Ski­en står midt oppi det fort­satt.

– Beg­ge de to smitte­klyn­ge­ne i Pors­grunn var re­la­tert til Oslo­om­rå­det. Det er ikke ka­ran­te­ne på in­nen­lands­ke rei­ser, og da kan man ufor­va­ren­de ta med seg smit­te uten å vite om det selv. Det er in­gen ko­ro­na­syke i Pors­grunn nå, men så lenge de ikke har kon­troll i Oslo er det bare et spørs­mål om til­fel­dig­he­ter og tid før vi får nye smit­te­de i Pors­grunn også, sier ord­fø­rer Ro­bin Kåss.

Øker bland de eld­re og ut­sat­te

Tall Var­den har fått fra Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI) vi­ser at smit­ten de sis­te uke­ne også øker blant de eld­re som er mest ut­satt for å bli al­vor­lig syke. 10 var mel­lom 50 og 69 år og 58 var eld­re enn 70 år. Den mest ut­sat­te grup­pa i ok­to­ber var imid­ler­tid unge mel­lom 20 og 29 år. 13 tele­mar­kin­ger i den­ne grup­pa har tes­tet po­si­tivt.

På Syke­hu­set Tele­mark er det nå bare én pa­si­ent med co­vid-19 inn­lagt. Slik har det va­ert si­den 16. ok­to­ber.

Etter opp­slag om man­ge nye ko­ro­na­til­fel­ler de sis­te da­ge­ne har på­gan­gen va­ert stor på ko­ro­na­te­le­fo­nen og test­sta­sjo­nen til Ski­en kom­mu­ne, iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­sjef An­ne Sp­å­nem.

– Vi had­de 300 an­rop på te­le­fo­nen før klok­ka 12.40, og vi opp­ford­rer alle til å bru­ke hele åp­nings­tida fra 08 til 18. Vi tes­ter 260 men­nes­ker i dag, og det er om­trent så mye vi har ka­pa­si­tet til, sier Sp­å­nem.

FOTO: SYKE­HU­SET TELE­MARK

BARE ÉN INN­LAGT: Det er bare én pa­si­ent med co­vid-19 på smitte­iso­la­tet til Syke­hu­set Tele­mark nå, men smit­ten øker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.