Pla­get med støy i halv­an­net år

Kom­mu­nen har den sis­te ti­den mot­tatt et ras av kla­ger på høyt støy. Na­bo­ene me­ner det går på hel­sa løs, og barn og dyr blir red­de. Nå har de fått nok og lo­ver å ikke gi seg i sa­ken.

Varden - - FORSIDE - Ju­lie An­da Hov­land ju­lie.an­da.hov­land@var­den.no

I halv­an­net år har na­bo­er til Skjerkøya i Bam­ble va­ert pla­get med høye drønn og mye støy til alle døg­nets ti­mer.

– Det går på hel­sa løs. Det er in­gen kon­stant lyd, men eks­tremt høye drønn som plut­se­lig kom­mer. Til slutt blir du helt su­se­te i ho­det. Det går også ut­over søv­nen, som igjen gir dår­li­ge­re livs­kva­li­tet, sier Ru­ne Slåt­ta, og fort­set­ter:

– Jeg vet at barn og dyr i nabo­la­get har blitt red­de av de høye smel­le­ne også.

De fles­te av na­bo­ene Var­den mø­ter har bodd på Coche­plas­sen i 34 år, og ald­ri opp­levd lik­nen­de støy, til tross for at det tid­li­ge­re har va­ert mye ak­ti­vi­tet på Skjerkøya. De be­skri­ver ly­de­ne som høye tor­d­endrønn.

– Vi vet ald­ri når det kom­mer. Noen da­ger star­ter det klok­ken 06.00 om mor­ge­nen, og de kan hol­de på helt til mid­natt, også i hel­ge­ne, sier en an­nen av de be­rør­te, Ei­rik El­ling­sen.

Nå har na­bo­ene på Coche­plas­sen sett seg lei, og ak­ter ikke å gi seg før pro­ble­met er løst.

– Vi kan tåle mye, og det har vi også gjort, men nå er gren­sa nådd. Vi hei­er på in­du­stri­en, men det er ikke vi som skal ta reg­nin­ga, sier El­ling­sen.

Halv­an­net år

Na­bo­ene fikk in­gen for­var­sel på den høye støy­en, da Norsk Pukk­ser­vice kom til Skjerkøya for halv­an­net år si­den.

Egent­lig skul­le Norsk Pukk­ser­vice inn på den nye om­rå­det på Fri­er Vest, men re­gu­le­rings­pla­nen har satt en stop­per for det­te. Da ble Skjerkøya et mid­ler­ti­dig al­ter­na­tiv.

– Jeg skjøn­ner vel­dig godt pro­ble­met med støy­en. Skjerkøya er ikke op­ti­malt for oss hel­ler. Vi har ven­tet lenge nå på å kom­me til Fri­er Vest, sier dag­lig le­der i Norsk Pukk­ser­vice, Ar­ne Yt­ter­bøe.

Han for­tel­ler at de har en kon­trakt på le­ve­ring til ut­lan­det som gjør at de ikke kan stop­pe pro­duk­sjo­nen i på­ven­te av plass på Fri­er Vest.

– Jeg er hel­ler ikke in­ter­es­sert i å av­slut­te en slik kon­trakt. Det er snakk om man­ge ar­beids­plas­ser, sier Yt­ter­bøe.

Han for­tel­ler at de har hatt god kom­mu­ni­ka­sjon med na­bo­ene, og Norsk Pukk­ser­vice har nå kom­met med en plan for å re­du­se­re støy­en.

– Så får vi håpe at vi kla­rer å le­ve sam­men litt til, sier han.

Pukk­ser­vice har nå fått be­skjed om at de kan få flyt­te i lø­pet av fe­bru­ar.

– Vi får håpe det stem­mer, men vi har fått man­ge da­to­er tid­li­ge­re, sier han.

Na­bo­ene er gla­de for at Norsk Pukk­ser­vice tar dem på al­vor, men er skep­tis­ke til om til­ta­ke­ne vil hjel­pe, og om da­to­en for flyt­ting vil stå.

– Vi er av­ven­ten­de, sier El­ling­sen.

Klage­storm

Støy­et rundt Skjerkøya har den sis­te ti­den skapt en klage­storm hos Bam­ble kom­mu­ne.

– Det har kom­met en del kla­ger. Jeg kan ten­ke meg at det er omkring ti kla­ger på noen da­ger, be­kref­ter miljø­råd­gi­ver i Bam­ble kom­mu­ne, Chris­ti­an Hag­strøm.

I kla­ge­ne pre­sen­te­rer na­bo­ene pro­ble­met, og kre­ver at kom­mu­nen kom­mer på ba­nen.

– Vi kre­ver at det blir ar­bei­det med en plan for det­te, og at det blir fore­tatt må­lin­ger på hvor høyt støy­et er. Vi mis­ten­ker at lyd­ni­vå­et er over lov­lig gren­se i et bo­lig­felt, sier El­ling­sen.

Na­bo­ene er kla­re på at de kom­mer til å fort­set­te å kla­ge til pro­ble­met er løst. El­ling­sen er selv lo­kal­po­li­ti­ker i Ar­bei­der­par­ti­et, og for­tel­ler at han også øns­ker å ta sa­ken opp po­li­tisk.

Miljø­råd­gi­ver, Hag­strøm sier at kom­mu­nen har tatt sa­ken vi­de­re.

– Jeg har sendt over alt til Miljø­ret­tet helse­vern i Gr­en­land. De har rik­tig kom­pe­tan­se og de får ta en fag­lig vur­de­ring her, sier han.

BEG­GE FOTO: JU­LIE AN­DA HOV­LAND

OPPGITTE: Na­bo­ene til Skjerkøya er oppgitte etter halv­an­net år med støy. Nå har de fått nok. F.v: Dag Ru­ne Bakk, Rag­nar Lud­vig­sen, Ru­ne Slåt­ta, Britt Lun­den og Ei­rik El­ling­sen.

SKJERKØYA: Rett over sun­det lig­ger Skjerkøya. Na­bo­ene er vant til noe støy der­fra, men nå har det blitt så ille at det går ut­over livs­kva­li­te­ten de­res. Ei­rik El­ling­sen vi­ser hvor langt unna Skjerkøya lig­ger. Fjel­le­ne rundt gjør at ly­den blir for­ster­ket inn mot bo­lig­fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.