Ut­brudd av skabb på syke­hus

Syke­hu­set be­hand­ler tyve an­sat­te for skabb. Hele me­di­sinsk av­de­ling på Notodden tøm­mes og re­no­ver­es.

Varden - - FORSIDE - Jon-In­ge Han­sen og Andreas Solt­vedt

En pa­si­ent lig­ger på iso­lat med skabb.

22 av 26 sen­ger er tømt, pa­si­en­te­ne er skre­vet ut el­ler flyt­tes til an­nen av­de­ling på syke­hu­set. Nye pa­si­en­ter sen­des til Ski­en.

Skab­ben har i ho­ved­sak spredt seg blant de an­sat­te

– Vi star­tet med syv an­sat­te. I hel­gen ble det ni, og nå be­hand­ler vi tyve an­sat­te. Vi er be­redt til å be­hand­le alle, sier kli­nikk­sjef Per Ur­dahl på me­di­sinsk av­de­ling på Syke­hu­set Tele­mark.

Vas­ker alt

Syke­hu­set er al­le­re­de godt i gang med sa­ne­rin­gen av rom­me­ne på me­di­sinsk av­de­ling.

– Åtte an­sat­te på ren­hold ryk­ket ut i hel­gen, og har gjort en for­mi­da­bel jobb. Vi reg­ner med å va­ere opp og stå i lø­pet av tirs­dag, sier Per Ur­dahl.

Det er først og fremst teksti­ler, som senge­tøy og gar­di­ner, som må to­tal­re­no­ver­es for å bli kvitt skab­ben.

Syke­hu­set vet ikke sik­kert smitte­kil­den:

– Vi har in­gen grunn til ås i at skab­ben har kom­met inn på syke­hu­set med en pa­si­ent, sier Ur­dahl.

Skabb og ko­ro­na

Skabb sprer seg mest på den kal­de års­ti­den, og har stør­re ut­brudd hvert an­net el­ler tred­je år. Me­di­si­ner­ne har for­und­ret seg over at det har kom­met man­ge ut­brudd i år, når vi på grunn av ko­ro­na både hol­der av­stand, vas­ker og og spri­ter hen­de­ne som ald­ri før.

– Det kan hen­de at all vas­kin­gen og spri­tin­gen har gjort at fle­re sprek­ker i hud­en, og at det gir skab­ben bed­re vil­kår, sier Per Ur­dahl.

Har kon­troll

Av­de­lings­le­der for kiur­gi og medi­sin Øv­re Tele­mark, An­ne Olaug Aase og overlege Ter­je He­gard sier i en kom­men­tar at syke­hu­set har kon­troll over si­tua­sjo­nen. – Smitte­vern fra Ski­en er her. Vi har tett dia­log og gjør nød­ven­di­ge til­tak knyt­tet til si­tua­sjo­nen vi står oppe i. Si­tua­sjo­nen eva­lu­eres fort­lø­pen­de, sier Aase.

– Når fant dere ut at til­tak måt­te iverk­set­tes?

– Det var i går, sier av­de­lings­le­de­ren man­dag etter­mid­dag.

FOTO: ANDREAS SOLT­VEDT

HAR KON­TROLL: Overlege og medi­sinsk­fag­lig råd­gi­ver, Ter­je He­gard og av­de­lings­le­der kiur­gi og medi­sin Øv­re Tele­mark, An­ne Olaug Aase, sier at si­tua­sjo­nen er un­der kon­troll.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

KLI­NIKK­SJEF: Per Ur­dahl kli­nikk­sjef ved Syke­hu­set Tele­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.