Blind­pas­sa­sje­rer ble på­gre­pet

Varden - - NYHETER -

tan­ke på å få ut­vi­da gren­sa for de­talj­han­del i Bø sen­trum, legg han til.

Vil ver­ne

Vara­ord­fø­rar Inge­bjørg Nord­bø (MDG) vil ver­ne om sen­trums­gren­sa.

– Me vil ikkje ha meir de­talj­han­del på Gri­vi­jor­det. Det er feil at det ikkje har skjedd noko i gata. Me har det gu­le hu­set og det­te har ført at byg­da har fått to gode brukt­bu­tik­kar. Så skal me sjå på sen­trums­gren­sa når tida er mogen for det. Meir krea­ti­vi­tet kan stop­pe han­dels­lek­ka­sje, sei­er Inge­bjørg Nord­bø.

▶ PORS­GRUNN

Fi­re menn ble opp­da­get etter å ha levd bak ro­ret på den nors­ke olje­tan­ke­ren Cham­pion Pula i ti og en halv da­ger. De ble på­gre­pet ved an­komst til Nor­ge.

Det skri­ver NRK. Ski­pet var på vei fra Ni­ge­rias ho­ved­stad La­gos til Her­øya uten­for Pors­grunn. Opp­da­gel­sen skjed­de da ski­pet skul­le bunk­re i Las Pal­mas på Ka­na­ri­øy­ene.

Men­ne­ne, som er fra Ni­ge­ria, had­de gjemt seg i et lite hul­rom der ror­pin­nen går vi­de­re opp i selve styre­ma­ski­nen.

– Ha­vet og selve pro­pel­len var rett un­der dem hele vei­en. Rom­met kun­ne blitt fylt med vann. Det er en helt van­vit­tig ting å gjø­re. De kun­ne lett ha druk­net, sier styre­le­der Karl L. Kval­heim i Cham­pion Tan­kers til NRK.

Spans­ke myn­dig­he­ter øns­ket ikke å be­hol­de de fi­re men­ne­ne. De fikk bli med vi­de­re til Nor­ge, rik­tig­nok i lu­ga­rer om bord.

Kvar­tet­ten ble på­gre­pet ved an­komst på Her­øya lør­dag 17. ok­to­ber.

FOTO: NTB SCAN­PIX

PÅ­GRE­PET: Men­ne­ne, som er fra Ni­ge­ria, had­de gjemt seg i et lite hul­rom der ror­pin­nen går vi­de­re opp i selve styre­ma­ski­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.