Folke­helse­in­sti­tut­tet: Snart tomt for in­flu­ensa­vak­si­ne

Varden - - NYHETER -

Folke­helse­in­sti­tut­tet har rundt 60.000 do­ser van­lig in­flu­ensa­vak­si­ne igjen til ri­siko­grup­per og helse­per­so­nell. De skal ra­sjo­ne­res slik at flest mu­lig skal få.

Folke­helse­in­sti­tut­tet (FHI) klar­te å få tak i 1,2 mil­lio­ner do­ser in­flu­ensa­vak­si­ne, men det­te dek­ker bare to tre­de­ler av be­ho­vet.

På grunn av ko­rona­pan­de­mi­en har det va­ert re­kord­høy etter­spør­sel etter in­flu­ensa­vak­si­ne i mål­grup­pe­ne for vak­si­na­sjon, skri­ver FHI i en presse­mel­ding man­dag.

– Vi får nå en del hen­ven­del­ser fra både helse­per­so­nell og kom­mu­ner om at det be­gyn­ner å gå tomt for vak­si­ne og at det er vans­ke­lig å prio­ri­te­re hvem som bør få og ikke, sier se­nior­råd­gi­ver i FHI, Kjer­sti Ryd­land. Hun pre­si­se­rer at per­soner i ri­siko­grup­pe­ne må sjek­ke kom­mu­nens nett­si­der for å finne ut hvor­dan de kan bli vak­si­nert mot in­flu­en­sa og ta kon­takt.

Man­ge­len på in­flu­ensa­vak­si­ne skyl­des blant an­net den økte glo­ba­le etter­spør­se­len, sam­men­fal­len­de epi­demi­top­per og på­føl­gen­de ka­pa­si­tets­pro­ble­mer i helse­tje­nes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.