Sto­re for­tje­nes­ter i ba­keri­bran­sjen

Det er sa­er­de­les god be­drift i den lo­ka­le ba­ker­bran­sjen. Den frans­ke ei­e­ren bak snak­ker sjel­dent om suk­ses­sen.

Varden - - NYHETER - Alex­an­der Leh­mann alex­an­der.leh­mann@var­den.no

De sto­re ba­ker­sel­ska­pe­ne i Gr­en­land fort­set­ter å le­ve­re ster­ke re­sul­tat. På ei­er­si­den i Mill­ba AS i Ski­en og Bake­ver­ket AS i Pors­grunn er den frans­ke ba­ker­grün­de­ren Re­mi Gou­lig­nac.

Mill­ba står blant an­net bak de po­pu­la­ere Aunt Ma­bel'smuffin­se­ne, og har vokst kraf­tig de sis­te åre­ne. I 2019 økte om­set­nin­gen med 29 mil­lio­ner kro­ner, og lan­det på 222,5 mil­lio­ner kro­ner. Re­sul­ta­tet før skatt var på so­li­de 24,7 mil­lio­ner kro­ner.

Mor­sel­ska­pet er Nord­bake AS, som Gou­lig­nac ei­er 49,78 pro­sent av via sitt eget hol­ding­sel­skap Uni­ted Ba­ke­ries Hol­ding AS (Re­mi Gou­lig­nac ei­er 90 pro­sent av det­te sel­ska­pet, 10 pro­sent er eid av Pas­cal A. J. Gou­lig­nac).

De and­re sto­re ei­er­ne er Henrik Bo Jør­gen­sen (18,25 pro­sent), dag­lig le­der Bernt Ove Sø­vik (18,25 pro­sent) og Tore Heg­na (11,29 pro­sent). Ei­er­ne tok ut et utbytte på 18 mil­lio­ner kro­ner i fjor.

Bake­ver­ket i Pors­grunn er også en used­van­lig so­lid be­drift. Etter et un­der­skudd i 2018, økte om­set­nin­gen med 34,7 mil­lio­ner kro­ner, og re­sul­ta­tet før skatt i 2019 var på 9,4 mil­lio­ner kro­ner. Uni­ted Ba­ke­ries Hol­ding sit­ter på 92,5 pro­sent av ak­sje­ne i det­te sel­ska­pet.

Både ei­en­dom­men i Ski­en og Pors­grunn hvor pro­duk­sjons­an­leg­ge­ne hol­der til er eid av Gou­lig­nac, via hans ei­en­doms­sel­skap Li­mi Eien­dom AS og Wes­sel-in­vest AS.

Stil­le

Ak­tø­re­ne bak er som van­lig ord­knap­pe. Dag­lig le­der i Mill­ba, Bernt Ove Sø­vik, slår fast at be­drif­ten har hatt en god vekst de sis­te åre­ne.

– Det er vi stolte av. Vi har man­ge men­nes­ker som job­ber hos oss, og an­sat­te fra 28 for­skjel­li­ge land. Vi har hatt et litt kre­ven­de år med ko­rona­vi­ru­set, men mind­re enn man­ge and­re, så vi skal ikke kla­ge, sier Sø­vik til Var­den. Han pre­si­se­rer at han ikke kan ut­ta­le seg om Ba­ker­ver­ket AS.

Han be­kref­ter at sel­ska­pet har ut­vi­det det sis­te året, blant an­net med et nytt fryse­la­ger og eks­pe­di­sjon på an­leg­get ute på Li­mi.

– Vi har utro­lig flin­ke an­sat­te, og fle­re og fle­re tar fag­brev, det er vel­dig bra. Det er po­si­tivt at vi kan til­by gode in­du­stri­ar­beids­plas­ser i Gr­en­land, sier Sø­vik.

Var­den har va­ert i kon­takt med ad­vo­kat Knut Glad, som er styre­le­der i samt­li­ge av sel­ska­pe­ne til Gou­lig­nac, in­klu­dert

Mill­ba. Han sva­rer «in­gen kom­men­tar». Ei­e­ren bak har over fle­re år ikke øns­ket å ut­ta­le seg om sel­ska­pe­nes øko­no­mis­ke re­sul­ta­ter.

Ikke ram­met

Det er hvert fall ikke noen tvil om at ba­keri­bran­sjen er lu­kra­tiv. Gou­lig­nac sitt eget hol­ding­sel­skap Pa­re Hol­ding AS had­de en kon­sern­om­set­ning på 1,13 mil­li­ar­der kro­ner, og et re­sul­tat før skatt på 85,4 mil­lio­ner kro­ner. Gou­lig­nac tok ut et utbytte på sju mil­lio­ner kro­ner i fjor.

In­gen av regn­ska­pe­ne for noen av de om­tal­te sel­ska­pe­ne pe­ker på at de i stor grad er ram­met av pan­de­mi­en.

«Ut­vik­lin­gen så langt i 2020 er po­si­tiv», skri­ver sty­ret i Uni­ted Ba­ke­ries Hol­ding halv­veis gjen­nom året.

«Det er for­ven­tet en god øko­no­misk ut­vik­ling for sel­ska­pet de kom­men­de åre­ne. Mar­ke­det for ba­ker­va­rer er i li­ten grad på­vir­ket av de sto­re kon­junk­tu­rel­le end­rin­ge­ne i øko­no­mi­en», he­ter det i års­be­ret­nin­gen til Mill­ba.

Mill­ba AS ei­er også 11,1 pro­sent av ak­sje­ne i Skagerrak-hol­ding AS, mor­sel­ska­pet til Baxt AS i Lar­vik, som er salgs­sel­ska­pet for va­re­ne til både Mill­ba og Bake­ver­ket i Nor­ge.

Også det­te sel­ska­pet sine tall ty­der på at det står greit til i ba­keri­bran­sjen i Nor­ge. Sel­ska­pets om­set­ning økte med hele 69 mil­lio­ner kro­ner, og end­te på 839,6 mil­lio­ner kro­ner. Re­sul­ta­tet før skatt var re­kord­høyt, på 54,3 mil­lio­ner kro­ner.

FOTO: ALEX­AN­DER LEH­MANN

BAKERI: Mill­ba sine lo­ka­ler i Ski­en.

BAKERI: Muffin­sen til Mill­ba har vist seg å va­ere vel så lu­kra­tiv.

BAKEGRÜNDE­R: Re­mi Gou­lig­nac gjør det godt.

FOTO: NTB

FOTO: TORE ØY­VIND MOEN

SAM­MEN: Dag­lig le­der Bernt Ove Sø­vik i Mill­ba her med Kris­tin Saga, NHOs re­gion­di­rek­tør for Vest­fold og Tele­mark.

FOTO: ALEX­AN­DER LEH­MANN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.