Stor etter­spør­sel på helse- og om­sorgs­per­so­nell

Varden - - NYHETER -

Det er fort­satt høy etter­spør­sel på helse- og om­sorgs­per­so­nell i Nor­ge. I snitt har det va­ert 9 pro­sent fle­re stil­lin­ger sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

Ko­rona­pan­de­mi­en er mye av år­sa­ken til at etter­spør­se­len etter helse og om­sorgs­per­so­nell har va­ert stor i 2020, men fort­satt er det høy etter­spør­sel etter le­ger, syke­plei­ere og an­net helse­per­so­nell, vi­ser tall fra FINN jobb.

Størst etter­spør­sel er det etter le­ger, der det er 28 pro­sent fle­re job­ber å vel­ge i, mens det er 23 pro­sent fle­re stil­lin­ger å vel­ge i for syke­plei­er­job­ber.

Stil­lin­ger i ka­te­go­ri­en helse­per­so­nell, som inn­be­fat­ter yr­ker som fy­sio­te­ra­peut og kiro­prak­tor, har også økt med 23 pro­sent si­den i fjor.

– Har du ut­dan­ning in­nen helse­bran­sjen og er vil­lig til å flyt­te på deg, er det de­fi­ni­tivt ar­beids­ta­kers mar­ked, sier pro­dukt­di­rek­tør Chris­top­her Ring­vold i FINN jobb. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.