Den­ne øya ble det kamp om

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

–Vi­har­merk­etat­mange­fler enn nor­malt tar kon­takt, og inn­tryk­ket er at det nå har blitt eks­t­ra ak­tu­elt for å skaf­fe seg hyt­te i Nor­ge. Jeg tror som­me­ren, som også ble gans­ke så fin va­er­mes­sig, har fått man­ge til å ten­ke at det å fe­riere i Nor­ge på sin egen hyt­te fak­tisk er gans­ke så fint. Så inn­tryk­ket er at det et stør­re mar­ked, alt­så at man­ge fler kjem­per om hyt­te­ne, sier en av Kra­ge­røs man­ge meg­le­re, Astri Elle­gård-Ja­cob­sen hos ad­vo­kat­fir­ma­et Opt­hun AS.

– Tren­ger tid

Mid­gard

Nes­ten pris­an­tyd­ning

&

Ny­lig solg­te hun en hyt­te som lig­ger på en egen li­ten holme, Lyng­hol­men, ute i Sau­øy­sund i skjaer­går­den i Kra­gerø.

– Ei­en­dom­men har lig­get ute noen må­ne­der, men det har va­ert stor in­ter­es­se både før, un­der og etter som­me­ren. Men nå er det en del som er fers­ke i «hytte­ga­met», og som kan­skje tren­ger litt tid på å ten­ke seg om. Så der­for har pro­ses­sen tatt litt eks­t­ra tid. Men det kom inn fle­re bud un­der bu­drun­den, sier meg­le­ren.

Pris­an­tyd­nin­gen var satt til 9,9 mil­lio­ner kro­ner. Meg­le­ren sier at sum­men end­te «i naer­he­ten».

– Den ble solgt litt un­der pris­an­tyd­ning, men sel­ger var

FOTO: MIDGAARD & OPT­HUN

SLO TIL: Lyng­hol­men i Sau­øy­sund i Kra­gerø har blitt møtt av en enorm in­ter­es­sen. Nå er den solgt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.