Fryk­ter ulyk­ker i det nye krys­set

Laste­bil­ei­er­for­bun­det går nå ut og ad­va­rer syk­lis­ter som de me­ner kan kom­me i livs­fare i det nye PP-krys­set på Vest­sida i Pors­grunn.

Varden - - FORSIDE - Per Ar­ne Renne­straum per.ar­ne.renne­straum@var­den.no

▶ PORS­GRUNN

Syk­lis­te­ne skal stil­le seg i et felt som er mar­kert med rød as­falt i lys­krys­set – foran bi­le­ne,

– Da hav­ner de i blind­sona til laste­bil­sjå­fø­ren like bak. Når det blir grønt, kan de bli på­kjørt av laste­bi­len. Krys­set er livs­far­lig for syk­lis­te­ne. Det sier Frode Bjøn­nes som er le­der av Nor­ges Laste­bil­ei­er-For­bund i Tele­mark. Han har selv opp­levd far­li­ge og kao­tis­ke si­tua­sjo­ner på na­ert hold.

Får et for­sprang

Po­en­get med de så­kal­te syk­kel­bok­se­ne er at syk­lis­te­ne skal få et for­sprang på øv­rig tra­fikk.

– Syk­kel­bok­se­ne er livs­far­li­ge. Tenk deg at det står en laste­bil og ven­ter på grønt lys. I mel­lom­ti­den kom­mer en syk­list langs si­den og stil­ler seg foran, slik det er me­nin­gen at han skal. Da blir han de­fi­ni­tivt ikke sett av laste­bil­sjå­fø­ren. Husk at blind­sona for en laste­bil­sjå­før er fem me­ter fram­over og åtte me­ter til si­den. Jeg skjøn­ner ikke at det er mu­lig å lage et så vans­ke­lig, far­lig og kao­tisk kryss. Det kom­mer til å skje ulyk­ker her. Det er helt sik­kert, sier Bjøn­nes.

Var­den ber ham gjø­re det som er hen­sik­ten med syk­kel­bok­sen: Å set­te seg på en syk­kel foran en laste­bil i krys­set. Men til det har han li­vet for kja­ert.

– Nei, det tar jeg ikke sjan­sen på. Jeg hol­der meg her på si­den.

Ad­va­rer

Han går nå ut og ad­va­rer syk­lis­te­ne – og ber de ikke for­hol­de seg til syk­kel­bok­se­ne. Han me­ner det også er fle­re and­re fare­sig­na­ler med krys­set som gjør at de må va­ere eks­t­ra på vakt. Blant an­net krys­ser bus­se­ne syk­kel­vei­en for å pluk­ke opp pas­sa­sje­rer.

– Ta i hvert fall på dere re­fleks­vest, slik som jeg, sier han, etter å ha kom­met seg inn i trygg­het på for­tau­et.

– Han me­ner det nye krys­set ikke er di­men­sjo­nert for de 15.000 bi­le­ne som krys­ser Pors­grunns­brua hver enes­te døgn.

– Me­nin­gen var jo at man skul­le få ned tra­fikk­meng­den i krys­set med fem­ti pro­sent. Men en tredje­del av tra­fik­ken er in­tern­tra­fikk, så jeg skjøn­ner ikke hvor­dan det skal gå. De star­ter i feil ende. Før de byg­ger ned ka­pa­si­te­ten i et kryss, må de få bi­le­ne over på ho­ved­vei­net­tet, sier han.

Syk­list: Far­lig

Det far­li­ge li­vet på to hjul på Vest­sida blir un­der­skre­vet av syk­list Liv Un­ni An­ders­son. Hun stan­ser opp når hun ser Bjøn­nes og Var­dens med­ar­bei­der. Og for­tel­ler:

– Jeg har fle­re gan­ger holdt på å bli kjørt ned når jeg syk­ler til høy­re i krys­set. Det er man­ge bi­lis­ter som ikke ser oss. Det­te er far­lig, sier hun.

Hol­der kra­vet

Kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig Bir­git­te Finne Høi­født i By­pak­ke Gr­en­land sier at syk­kel­bok­se­ne er in­nen­for mi­ni­mums­kra­vet på fi­re me­ter. Det be­tyr at syk­lis­ten står minst fi­re me­ter foran laste­bi­len hvis han be­fin­ner seg i yt­ter­kant.

– Me­nin­gen er at syk­lis­te­ne skal ha et for­sprang på res­ten av tra­fik­ken. Stan­dar­den for sli­ke bok­ser er 4–6 me­ter. Vi skal ha sli­ke i Sver­res­gate også. Der har vi be­stemt oss for å gå opp til seks me­ter for å va­ere på den sik­re si­den og ha mer å gå på, sier hun.

Finne Høi­født opp­ford­rer syk­lis­ter til å stå helt fremst i bok­sen.

– Hvis man er usik­ker og det står en stor bil bak, opp­ford­res man til å søke blikk-kon­takt med sjå­fø­ren slik at du vet at han ser deg, sier hun.

By­pak­ka har også vur­dert eget tra­fikk­lys for syk­lis­ter, som gir dem grønt lys tre-fi­re se­kun­der før bi­lis­te­ne.

– Men det ble det ikke noe av for­di det kun­ne føre til eks­t­ra kø. Men et slik lys kan bli etter­mon­tert, sier Bir­git­te Finne Høi­født.

Hun er glad for at laste­bil­ei­er­for­bun­det tar opp den­ne sa­ken.

– Vi tar gjer­ne en dia­log med dem for å dis­ku­te­re tra­fikk­sik­ker­het.

BEG­GE FOTO: PER AR­NE RENNE­STRAUM

TOK IKKE SJAN­SEN: Frode Bjøn­nes tok ikke sjan­sen på å stil­le seg rett foran den­ne laste­bi­len.

MYE TRA­FIKK: Først må de få bort mye av tra­fik­ken. Der­et­ter kan de byg­ge sli­ke kryss, me­ner Frode Bjøn­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.