Minst for­nøyd med svei­sen

Han de­bu­ter­te, scoret, as­sis­ter­te og for­tal­te om det på di­rek­ten i et ka­me­ra. Slikt skrem­mer ikke Ke­vin Egel­lJohn­sen.

Varden - - SPORT - Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

▶ SKI­EN

Da­gen der­på var høyre­back­en til­ba­ke på Ska­gerak Are­na. Med det sam­me smi­let som han klist­ret på seg kvel­den i for­vei­en, etter en de­but som in­vi­ter­te til over­skrif­ter.

– Det var helt sykt i går. Egent­lig over­ras­ket over at jeg fikk så­pass bra med søvn, men jeg var nok vel­dig sli­ten, sier høyre­back­en med fot­ball­for­nav­net som fen­ger hos dem som har va­ert ute en fot­ball­kveld før.

– Fikk sam­let meg

Den­ne Ke­vin har litt faer­re krøl­ler og egent­lig noen faer­re of­fen­si­ve for­vent­nin­ger enn and­re man kan kom­me på i far­ten, men det stop­pet ikke Odds fers­kes­te elite­se­rie­star­ter.

– Det var vel­dig gøy å få sjan­sen. De førs­te ti mi­nut­te­ne ble jeg nok litt over­ras­ket over tem­po­et, men så fikk jeg sam­let meg. Da vi fikk kon­troll over kam­pen, var det egent­lig bare gøy, opp­sum­me­rer han som måt­te på med head­set og stir­re inn i et ka­me­ra på di­rek­ten etter kam­pen.

Dis­ku­ta­bel sveis

Ke­vin Egell-John­sen, ikke kjent som spe­si­elt be­skje­den når det gjel­der å va­ere utad­vendt i Odd­mil­jø­et, tok den på strak vrist.

– Men svei­sen var nok ikke helt på plass. Litt pre­get av hår­bån­det, me­ner han, og til­føy­er:

– Det var helt greit å sva­re på noen spørs­mål. Er ikke spe­si­elt skum­melt med et ka­me­ra.

Styr­ket sjan­sen

Tre­ner Jan Frode Nor­nes skrev un­der på at den nye back­en had­de le­vert til be­stått, og vel

så det, i Ruuds fra­va­er.

– Kjempe­gøy for Ke­vin. Han vis­te at han har hatt en fin ut­vik­ling, me­ner treneren, som be­kref­ter at søn­da­gens høyre­back styr­ket sjan­sen for at det også kan duk­ke opp fle­re mu­lig­he­ter.

– Er greit

Det hå­per også Egell-John­sen, men han er for­be­redt på at det blir re­tur til ben­ken i nes­te kamp. Da er Ruud klar etter sin ka­ran­te­ne.

– Det blir det nok, og det er greit. Jeg må bare gjø­re det så bra jeg kan når jeg får sjan­ser, og så byr kan­skje mu­lig­he­ten seg igjen en an­nen gang når Espen even­tu­elt ikke kan spil­le.

SMIL: Ke­vin Egell-John­sen re­tur­ner­te til Ska­gerak Are­na med det sam­me smi­let han had­de etter kamp­slutt i de­but­kam­pen

FOTO: BJØRN BOR­GE

fra start søn­dag.

FOTO: SVEIN OVE EKORNESVÅG NTB SCAN­PIX

PANGDEBUT: John Ki­to­la­no (tv) og Mus­haga Ba­ken­ga gra­tu­le­rer Ke­vin Egell-John­sen med må­let. Ung­gut­ten fikk en pangdebut fra start på høyre­back­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.