Varden - - SPORT -

Svens­ken fyl­te 39 år i star­ten av oktober. Han har en kar­rie­re på topp­nivå som er godt over 20 se­son­ger lang, og svens­ken har også kom­met til­ba­ke etter al­vor­lig ska­der (kne) et par gan­ger.

– Det­te med Zla­tan er na­er unikt. Jeg tror han kan hol­de det­te ni­vå­et i tre-fire år til, sier den svens­ke fy­sio­logi­pro­fes­so­ren Björn Ek­blom til Afton­bla­det.

Først og sist

Se­rie­le­der Mi­lan spil­te hjem­me mot Ro­ma i se­rie A man­dag. Der skul­le Jens Pet­ter Hau­ge tro­lig åp­net blant re­ser­ve­ne. Man­dag kom det imid­ler­tid mel­ding om at nord­man­nen er sym­ptom­fri, men smit­tet, av ko­rona­vi­ru­set.

I Mi­lan går rap­por­te­ne på at Zla­tan er først til tre­nings­an­leg­get og sist til å rei­se der­fra av spil­ler­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.