Kom­mer til Frog­ner ho­ved­gård

In­ves­tor Art­hur Buchardt er in­vi­tert til Frog­ner ho­ved­gård av duo­en som drøm­mer om bok­ho­tell, kafé og hage­sko­le i byg­get.

Varden - - FORSIDE - Sind­re Omenås sind­re.omenas@var­den.no

Hel­le Ri­is og Guri Da­ni­el­sen, alias «Thel­ma og Loui­se», iv­rer for å at Frog­ner ho­ved­gård i fram­ti­den vil hu­se fle­re kul­tur­til­bud, og har i in­ter­vju med Var­den sagt at had­de de hatt ti mil­lio­ner på bok, had­de Frog­ner ho­ved­gård blitt både bok­ho­tell, kafé og hage­sko­le.

Nå har de in­vi­tert in­ves­tor Art­hur Buchardt til en kul­tur­kveld i loka­le­ne Stats­bygg har lagt ut for salg. Buchardt er in­vi­tert sam­men med Bug­ge Wes­sel­toft, som vil dele sine tan­ker om å lage som­mer­uni­ver­si­tet i Ski­en.

– Ten­ke høyt

Vi stil­ler Art­hur Buchardt spørs­mål om det er til­fel­dig at han stil­ler på kul­tur­kvel­den i Ski­en.

– Nei, jeg ble kon­tak­tet av to en­tu­si­as­tis­ke da­mer, som for­tal­te om sine spen­sti­ge øns­ker for det­te byg­get. De øns­ket at jeg skul­le va­ere med å ten­ke høyt hvor­dan en kan ut­vik­le et po­ten­si­elt kul­tur­bygg. Spe­si­elt med de er­fa­rin­ge­ne jeg har gjort meg med Prøysen­hu­set.

I for­bin­del­se med 100-års­ju­bi­le­et til Alf Prøy­sen i 2014 ga Buchardt hu­set til Ring­sa­ker kom­mu­ne.

– Med «til­fel­dig», men­te vi å spør­re om du er der også som in­ves­tor...

– Det er et klas­sisk jour­na­list­spørs­mål. Jeg kan si at jeg ikke, med to stre­ker un­der ikke, kom­mer med pla­ner om å kjø­pe byg­get el­ler in­ves­te­re i pro­sjek­tet. Jeg sy­nes det er spen­nen­de at de job­ber for det­te pro­sjek­tet. Det er fint at sli­ke men­nes­ker fin­nes, og er med å ska­pe et mang­fold. Jeg blir med på en dug­nad for kul­tur-Gr­en­land.

– Ed­le mo­ti­ver

Det­te er and­re av tre kvel­der Hel­le Ri­is og Guri Da­ni­el­sen in­vi­te­rer gjes­ter til Frog­ner ho­ved­gård.

Hel­le Ri­is sier de ikke had­de noen bak­tan­ker med å in­vi­te­re Buchardt til Ski­en.

– Vi had­de in­gen for­håp­nin­ger om at han skul­le kom­me som in­ves­tor. Våre mo­tiv er ed­le, men vi hå­per han kan in­spi­re­re lo­ka­le kref­ter til å bli med på en dug­nad, for det er for­fer­de­lig at det­te kul­tur­byg­get skal stå tomt.

FOTO: TER­JE BEN­DIKS­BY

TIL FROG­NER: Art­hur Buchardt kom­mer til Frog­ner ho­ved­gård for å for­tel­le om Prøysen­hu­set han ga til Ring­sa­ker kom­mu­ne i 2014.

FOTO: ANNIKEN WATHNE

DRØM­MER: Hel­le Ri­is og Guri Da­ni­el­sen drøm­mer om bok­ho­tell, kafé og hage­sko­le ved Frog­ner ho­ved­gård.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.