INNI EN MEDITERENDE HJER­NE

Da bud­dhist­mun­ke­nes hjer­ner ble skan­net, ble den dype ef­fek­ten av mind­ful­ness av­dek­ket.

Vitenskapens vei til lykken - - Slik Blir Du Lykkelig -

Sti­pen­diat ved kog­ni­tivt nev­ro­lo­gisk la­bo­ra­to­ri­um ved New York Uni­ver­sity (NYU), Zoran Jo­sipovic, øns­ket å se hva som skjed­de med hjer­nen un­der medi­ta­sjon, og skan­net hjer­nen til ti­be­tans­ke mun­ker fra klost­re rundt om i byen mens de medi­ter­te.

Det skul­le imid­ler­tid bli let­te­re sagt enn gjort, et­ter­som en Mr-ma­skin brå­ker en del, og ikke ak­ku­rat er et na­tur­lig sted for ro­lig medi­ta­sjon.

«Ma­ski­nen la­ger en lyd på ca. 110 de­si­bel, og du må lig­ge helt stil­le på en trang plass og ikke røre ho­det », sier Jo­sipovic.

De fri­vil­li­ge ble bedt om å medi­te­re med «opp­merk­somt nær­vær ». De bruk­te mas­ke og hode­te­le­fo­ner for å sten­ge ute brå­ket fra Mr-ma­ski­nen som mål­te blod­gjen­nom­strøm­min­gen – og der­med ak­ti­vi­te­ten – i hjer­nen.

Re­sul­ta­te­ne vis­te økt ak­ti­vi­tet i om­rå­de­ne som har med opp­gave­løs­ning og be­ar­bei­ding av in­for­ma­sjon fra ver­den uten­for å gjø­re. Det er in­ter­es­sant å mer­ke seg at det var re­du­sert ak­ti­vi­tet i de om­rå­de­ne som van­lig­vis er ak­ti­ve når vi ten­ker på oss selv.

1 Ak­ti­vi­tet i medi­al pre­fron­tal cor­tex (fron­tallap­pen), medi­al pa­rie­tal cor­tex og tem­po­ropa­rie­tal for­bin­del­se øker når vi ten­ker på oss selv. Når man medi­te­rer med vekt på mind­ful­ness, re­du­se­res ak­ti­vi­te­ten i det­te nett­ver­ket.

2 Det er fle­re om­rå­der i hjer­nen som del­tar i pro­ses­sen med å ut­fø­re opp­ga­ver, og som er ak­ti­ve når det gjel­der ar­beids­min­net. Dis­se om­rå­de­ne blir ak­ti­ve un­der medi­ta­sjon med vekt på mind­ful­ness.

3 An­nen forsk­ning vi­ser at tett­he­ten i den de­len av hip­po­cam­pus som knyt­tes til min­net, øker over tid med mind­ful­ness og medi­ta­sjon. Sam­ti­dig re­du­se­res tett­he­ten i amygdala, som har med frykt, angst og stress å gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.