GI TRENINGEN NYTT LIV

Ikke gjør treningen til en kje­de­lig ru­ti­ne – finn ut hva slags type mo­ti­va­sjon som vil få deg til å svet­te re­gel­mes­sig.

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Les­lie Gold­man

Man­ge øns­ker å slan­ke seg, men bare halv­par­ten av dem som øns­ker seg en end­ring, gjør noe med det. Kall det en na­sjo­nal mo­ti­va­sjons­man­gel.

Pla­ka­ter av katt­un­ger som ding­ler fra grei­ner med be­skje­den «Hang in The­re» hjel­per deg kan­skje gjen­nom tann­pus­sen, men som mo­ti­va­sjon til at du hol­der deg til tre­nings­pla­nen din? Da kre­ves det mye mer.

Løs­nin­gen: Gjør pla­nen per­son­lig. Eks­per­ter sier at de fles­te men­nes­ker fal­ler inn i fire mønst­re med hen­syn til hvor­dan vi gri­per an slan­king og tre­ning – og å fin­ne den som pas­ser for deg, er nøk­ke­len til å hol­de ki­lo­ene unna. «Sett sam­men en plan som pas­ser for den du er og hvor­dan du le­ver, så vil den vir­ke mind­re kje­de­lig», sier Ra­ma­ni Dur­va­sula, ph.d. og for­fat­ter av You Are Why You Eat. Bla om og ta vår quiz for å fin­ne beste til­nær­ming for deg, og les hvor­dan du kom­mer i gang på side 16 og 17.

>

Finn din egen vei til å hol­de ki­lo­ene unna.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.