FÅ OPP ENER­GI­EN

Ut­mat­tet et­ter hver svette­økt? Dis­se stra­te­gi­ene vil hjel­pe deg til å gjø­re treningen hard nok til å gå ned i vekt og for­me musk­ler, men vil li­ke­vel hol­de energi­ni­vå­et ditt oppe.

Women's Health treningsguide 2018 - - Forside - Cait­lin Carl­son

Vi be­hø­ver ikke å for­tel­le deg at det er for­skjell på grei sex og fan­tas­tisk sex. Det sam­me kan sies om tre­nings­øk­te­ne dine:

Noen får deg til de­spe­rat å tel­le ned mi­nut­te­ne til de er over, mens and­re gir en sta­bil strøm av po­si­tiv ener­gi fra be­gyn­nel­se til slutt. Hel­dig­vis er ikke den ty­pen du opp­le­ver bare til­fel­dig. «Det hand­ler om å tre­ne kropp og hjer­ne til å pres­se seg gjen­nom kje­de­li­ge pe­rio­der, slik at du kan av­slut­te en­tu­si­as­tisk og opp­kvik­ket» hver gang, sier Soul­cy­cle-in­struk­tør Sta­cey Griffith.

Å gjø­re det har kort- og lang­sik­ti­ge for­de­ler, for­di det å opp­le­ve en en­kelt po­si­tiv svette­økt gjør det mer sann­syn­lig at du drar til­ba­ke til tre­nings­stu­dio­et på nytt og på nytt, iføl­ge Psycho­lo­gy of Sport and Exer­ci­se. «Jeg læ­rer ele­ve­ne mine å inn­lem­me enk­le, kraf­ti­ge stra­te­gi­er i treningen sin for å hjel­pe dem til å få mer ut av hver økt», sier Griffith. Bruk de føl­gen­de trik­se­ne un­der nes­te tre­ning, en­ten du lø­per på trede­møl­len, løf­ter vek­ter el­ler er på boot camp.

>

Få den sis­te re­pe­ti­sjo­nen til å fø­les like bra som den førs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.