GI SMAKSLØKENE EN OMSTART

Sis­te nytt: Det er fak­tisk mu­lig – og til og med en­kelt – å lære deg å like næ­rings­rik mat som du tid­li­ge­re ha­tet. Les vi­de­re for å be­gyn­ne med det sam­me.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Ca­mil­le Noe Pagán

Her kom­mer et ikke så over­ras­ken­de fak­tum: Forsk­ning vi­ser at ca. 90 pro­sent av alle kvin­ner opp­le­ver ofte en in­tens trang til å stap­pe i seg mat­va­rer som kjeks, po­tet­gull og and­re di­ett­ka­ta­stro­fer. Men det­te viss­te du ikke: Du kan dre­pe det ver­ste su­get uten å føre en full­sten­dig vilje­styrke­krig. Det vi­ser seg at det mes­te av det junk­food-re­la­ter­te su­get læ­res over tid, ba­sert på år et­ter år med sta­dig eks­po­ne­ring (flash­back til barne­burs­da­ger og sene kvelds­be­stil­lin­ger fra stu­dent­hjem­met). Men det er aldri for sent å om­sko­le­re smaksløkene til å ha lyst på sunn mat – selv de grønn­sa­ke­ne du sver­ger på at du ha­ter. Kom i gang med hjelp fra men­nes­ke­ne som stu­de­rer hvor­dan man gjør nett­opp det.

>

I lø­pet av seks kor­te trinn læ­rer du å få lyst på sli­ke mat­va­rer.

>

Du kan til og med lære å els­ke blad­rike grønn­sa­ker som grønn­kål.

Skjær ned på søp­la 1/

Hyp­pig kon­sum av suk­ker-, fett- el­ler salt­hol­dig mat både hek­ter og slø­ver smaksløkene. Til slutt må du skuf­fe inn mer for å opp­nå sam­me til­freds­stil­lel­se. Hel­dig­vis er det mot­sat­te også til­fel­le: Jo mind­re av en type mat du spi­ser, desto mind­re tren­ger du av den for å opp­nå sam­me virk­ning, sier Da­vid Katz, er­næ­rings­eks­pert ved Ya­le School of Me­di­ci­ne og for­fat­ter av Dise­ase Proof: The Re­mar­kab­le Truth About What Ma­kes Us Well. Nøk­ke­len er å kut­te ned i små trinn. Hvis du for ek­sem­pel tar tre te­skje­er suk­ker i kaf­fen, prøv å ta bare to den­ne uken, så én den nes­te. In­nen en må­ned vil du leg­ge mer­ke til at mind­re meng­der av dine «guil­ty plea­su­res» er nok til å til­freds­stil­le deg – og det gjør ga­nen din mer mot­ta­ke­lig for nye sma­ker.

2/ Prøv, og prøv igjen

Selv om du ikke els­ket grønn­sa­ker i opp­veks­ten, er det frem­de­les håp. Stu­di­er vi­ser at barn som fort­set­ter å prø­ve bare én bit av sunn mat som de ikke li­ker (tenk ro­sen­kål) vil til slutt mis­te den mot­vil­jen. «Slik tre­ning fun­ge­rer på sam­me måte med voks­ne, og ofte ras­ke­re», sier Bri­an Wan­sink, ph.d., le­der for Cor­nell Uni­ver­sity Food and

Brand Lab og for­fat­ter av Slim by De­sign: Mind­less Ea­ting So­lu­tions for Eve­ryday Li­fe. Et­ter å ha prøvd noe tre til fem gan­ger, be­gyn­ner du å ten­ke: «Det­te er ikke så mer­ke­lig el­ler fryk­te­lig», sier Wan­sink. «Før du aner det, vil du fak­tisk like sma­ken.»

3/ Bland gam­melt med nytt

Har du ennå pro­ble­mer med å spi­se bit­re grønn­sa­ker el­ler er lite en­tu­si­as­tisk over­for rot­grønn­sa­ker? Slå dem sam­men med et dryss av noe du li­ker. Wok pak choy i litt soya­saus, for ek­sem­pel, el­ler dryss par­me­san på de stek­te be­te­ne. «I star­ten ka­mu­fle­rer du sma­ken de­res, men et­ter fle­re eks­po­ne­rin­ger dan­ner hjer­nen en po­si­tiv as­so­sia­sjon med beg­ge sma­ke­ne», sier Alan Hirsch, di­rek­tør for Chi­ca­go’s Smell & Tas­te Treat­ment and Rese­arch Foun­da­tion. «Du fin­ner snart ut at du li­ker den nye ma­ten ale­ne.»

4/ Ikke følg ne­sen

Kan­skje er det ikke sma­ken på, la oss si, blom­kål el­ler brok­ko­li som du har inn­ven­din­ger mot, men luk­ten. «Grønn pap­ri­ka har for ek­sem­pel en bit­ter smak, men en mer søt­lig duft, så de fles­te sy­nes de er be­ha­ge­li­ge å spi­se», for­kla­rer Hirsch. For å gjø­re grønn­sa­ker som luk­ter mer vel­sma­ken­de, kok el­ler damp dem for å fjer­ne svo­vel­hol­di­ge (også kalt stin­ken­de) for­bin­del­ser. Ser­ver dem så i et an­net rom slik at du ikke kan kjen­ne noe lukt som hen­ger igjen. NB: Lukte­san­sen din er på sitt sva­kes­te om kvel­den, så hvis vi har in­spi­rert deg til å va­riere ma­ten din mer, vit at det er den beste ti­den å bli dris­tig på.

5/ Hold på for­men

Vak­ker pre­sen­ta­sjon kan set­te deg i stem­ning: I en stu­die vur­der­te de som spis­te en kunst­fer­dig ar­ran­gert sa­lat den som 18 pro­sent bed­re enn den mind­re at­trak­ti­ve sa­la­ten som inne­holdt nøy­ak­tig de sam­me in­gre­di­en­se­ne. Du kan også leg­ge grønn­sa­ke­ne på den si­den av tal­ler­ke­nen som du be­gyn­ner å spi­se fra – da vil du spi­se dem ras­ke­re.

6/ Re­gu­ler vo­lu­met

Selv om eks­per­te­ne ikke er helt sik­re på hvor­for, kan bak­grunns­mu­sik­ken til mål­ti­de­ne dine inn­vir­ke på den lune­ful­le tun­gen. Høye ly­der (f.eks. tech­no-mu­sikk) har en tendens til å få mat til å sma­ke mind­re, iføl­ge en stu­die i Food Qua­li­ty and Pre­fe­ren­ce, mens mu­sikk som kan be­skri­ves som be­ha­ge­lig (som piano­ba­ser­te lå­ter) sy­nes å fram­heve sma­ker. Det kan være at hjer­nen din er så opp­tatt av å be­hand­le skur­ren­de ly­der at den un­der­opp­fat­ter smak – en re­ak­sjon du kan ut­nyt­te til din for­del. Spill dem­pet mu­sikk (el­ler hva som tar deg til ditt lyd­mes­sig lyk­ke­li­ge sted) for å fort­set­te å spi­se den sun­ne ma­ten du al­le­re­de li­ker; skru opp vo­lu­met når du in­tro­du­se­rer bit­re ting som blad­kål i kost­hol­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.