FYR OPP DINE SKJULTE FETTFORBRENNERE

Tre­ning av hof­ter og skuld­re – to ste­der du kan­skje har over­sett tid­li­ge­re – styr­ker og for­mer en sexy kropp og gir full gass på forbrenningen.

Women's Health treningsguide 2018 - - Innhold - Cait­lin Carl­son

Hvis du øns­ker å gå ned centi­met­re rundt ma­gen, bei­na og ar­me­ne, må du ikke vie all tre­nings­ti­den til de ste­de­ne. (Hvis du tren­ger en på­min­nel­se, er punkt­s­lan­king sør­ge­lig in­ef­fek­tivt.)

Det fin­nes imid­ler­tid to om­rå­der som kun­ne tren­ge litt spe­si­ell opp­merk­som­het: «De fles­te ser ikke po­ten­sia­let det å styr­ke hof­te­ne og skuld­re­ne kan ha for fettap», sier tre­nings­eks­pert B.J. Gad­dour. «De er fak­tisk blant de mest for­bren­nings­mes­sig ak­ti­ve so­ne­ne i krop­pen.»

Dess­uten kan byg­ging av styr­ke i skuld­re­ne og hof­te­ne øke ef­fek­ti­vi­te­ten av all tre­ning, noe som be­tyr at du vil for­bren­ne mer un­der kne­bøy, ut­fall, pushup og plan­ke. Og har vi nevnt den es­te­tis­ke bo­nu­sen? «Mer vel­for­me­de skuld­re og hof­ter kan få mid­jen til å se mind­re ut fra alle vink­ler», sier Gad­dour. (Solgt!)

>

Ak­ti­ver hof­ter og skuld­re, og øk ka­lori­for­bren­nings­po­ten­sia­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.