BEDØM DEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 6 -

Ta den­ne tes­ten for å av­gjø­re hvor skarp din sjet­te sans er fra na­tu­rens side.

Stå­en­de ett­beinstå­hev

Dår­lig balanse og ko­or­di­na­sjon be­trak­tes som tegn på at pro­prio­sep­ti­vi­te­ten tren­ger å styr­kes. Den­ne øvel­sen er en en­kel måte å se hvor­dan din er. Ta en ny test med noen ukers mel­lom­rom for å måle for­bed­rin­gen.

GJØR DET

Legg hen­de­ne på hof­te­ne og plas­ser høy­re fot rett neden­for inn­si­den av venst­re kne, med høy­re kne bøyd og pe­ken­de ut­over ( A). Løft deg opp på venst­re tå­ball ( B); start en stoppe­klok­ke (el­ler få en an­nen til å ta ti­den på deg). Hold til venst­re hæl fal­ler i bak­ken, høy­re fot tref­fer bak­ken el­ler hen­de­ne for­la­ter hof­te­ne.

DIN PRO­PRIO­SEP­TI­VI­TET ER …

DÅR­LIG Mind­re enn 10 se­kun­der

OK 10 til 24 se­kun­der

MIDDELS 25 til 39 se­kun­der

GOD 40 til 50 se­kun­der

UTMERKET Mer enn 50 se­kun­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.