PLAN­KE-PUSHUP MED MA­NU­AL-DRAG

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 13 -

Legg en ma­nu­al på høy­re side av mat­ten og plas­ser deg i pushup-stil­ling med hen­de­ne un­der skuld­re­ne ( A). Stram ma­gen, senk deg ned på un­der­ar­me­ne ( B), og press deg opp igjen mens du hol­der hof­te­ne pa­ral­lel­le hele ti­den. Strekk venst­re arm un­der krop­pen for å ta vek­ten ( C), og legg den på venst­re side av krop­pen ( D). Senk deg ned på un­der­ar­me­ne, og skyv deg opp og legg vek­ten til­ba­ke på høy­re side, ved å bru­ke høy­re arm. Det er én re­pe­ti­sjon; fort­sett å al­ter­ne­re i 12 re­pe­ti­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.