UFF DA, FARTSDUMPER!

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 14 -

Du vet at kost­hold og søvn kan på­vir­ke tem­po­et. Men dis­se sam­men­hen­ge­ne over­ras­ket selv oss.

En li­ten tem­pe­ra­tur­for­and­ring

Tror du at væ­ret be­tyr noe bare når det er un­der fryse­punk­tet el­ler brenn­hett? Niks. En stu­die fant ut at for hver 5 °C øk­ning over 5 °C, sak­ket mo­sjons­lø­pe­re far­ten med opp­til 3,2 pro­sent.

Ma­te­ria­let i løpe­sko­ene

I en stu­die løp ut­øve­re nes­ten tre se­kun­der ras­ke­re i løpe­sko med po­ly­ure­tan­såle enn med gummi­såle. Det myke ma­te­ria­let bi­drar til å re­du­se­re ut­mat­tet­het, mi­ni­me­re støt­kraft og for­bed­re eks­plo­si­vi­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.