TRENINGEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Vi vil gjø­re det su­per­en­kelt å kom­me i gang: fem øvel­ser, fem re­pe­ti­sjo­ner, in­gen end­ring av vek­te­ne. «Det geni­a­le med den­ne run­den er hvor ef­fek­tiv den er», sier Bruno. «Du kan rase gjen­nom de førs­te tre øvel­se­ne uten å stan­se for å mon­te­re, så du kan ut­set­te musk­le­ne i un­der­grup­pen for full be­last­ning og der­et­ter gi dem tid til å re­sti­tu­ere seg mens du går over til skuld­re, biceps, triceps og rygg.» Full­før de førs­te tre øvel­se­ne (en run­de for un­der­krop­pen) på sam­me side uten å leg­ge ned stan­gen el­ler hvi­le, så byt­ter du og gjen­tar se­ri­en på den and­re si­den. Hvil i opp­til 60 se­kun­der, og fort­sett til de to sis­te øvel­se­ne ved å ut­fø­re førs­te øvelse på beg­ge si­der før du går vi­de­re til nes­te. Hvil i opp­til 60 se­kun­der, og vend til­ba­ke til be­gyn­nel­sen. Ut­før run­den tre gan­ger til. Den­ne øk­ten bør ta om lag 25 mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.