MEST­RE MINEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

In­gen grunn til å lis­te seg frem! Gå selv­sik­kert inn i ukjent ter­ri­to­ri­um med dis­se ny­be­gyn­ner­rå­de­ne.

START LETT

De fles­te vekt­sten­ger vei­er 20 kilo i seg selv. Det min­kes noe når de blir for­ank­ret i gul­vet, men det ut­gjør li­ke­vel en be­last­ning. Be­gynn med en tom stang til du fø­ler deg trygg, der­et­ter leg­ger du på vekt med 2,5 kg om gan­gen.

GÅ NÆRT

Stan­gen bør så vidt strei­fe krop­pen din (av­hen­gig av øvel­sen kan det være skul­de­ren, brys­tet, hof­ten el­ler skam­bei­net) i be­gyn­nel­sen av øvel­sen. «Er du for langt unna, tref­fer du ikke alle musk­le­ne du skal ak­ti­ve­re», sier Bruno.

PÅ HÆLA

Legg vek­ten på hæ­le­ne i alle øvel­ser for å ak­ti­ve­re krop­pens bakre kje­de (alt­så sete­musk­ler og hamst­rings). Da leg­ger du mind­re press på kors­ryg­gen og set­ter i gang bak­si­den i ste­det for kun musk­le­ne på for­si­den av lå­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.