Start her

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 17 -

1/ Et­ter å ha fes­tet føt­te­ne le­ner du deg fram til klok­ka 10 el­ler 11-stil­ling og bøy­er knær­ne slik at skinne­leg­ge­ne er ver­ti­ka­le. Strekk ut ar­me­ne og ta tak i hånd­ta­ket.

6/ Ikke ofre tek­nikk for fart! Start sak­te til du har fått be­ve­gel­sen inn, så kan du øke tem­po­et et­ter som ta­ke­ne fø­les mer fly­ten­de.

2/ Hold ryg­gen strak og stram ma­gen. Press gjen­nom hæ­le­ne og skyv fra for å strek­ke ut bei­na.

5/ For å kom­me til­ba­ke til start, tenk armer, midt­par­ti, bein. In­gen grunn til stress – det­te er ditt re­sti­tu­sjons­øye­blikk på slut­ten av ta­ket.

3/ Tenk bein, midt­par­ti, armer idet du be­gyn­ner å be­ve­ge deg – kraf­ten bør ho­ved­sa­ke­lig kom­me fra din ned­re halv­del.

4/ Når bei­na er nes­ten stra­ke, len deg til­ba­ke til klok­ka 1 el­ler 2, med al­bu­ene løf­tet, og dra stan­gen til rett un­der bh-lin­jen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.