BPM PÅ CA. 115

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 21 -

Lo­se Yours­elf to Dan­ce (Re­mix)

Daft Punk feat. Phar­rell (minst fire mi­nut­ter)

Alt hol­der seg likt – ikke be­rør mot­stan­den el­ler reis deg fra se­tet – men du vil leg­ge inn kjap­pe sprinter (opp­til 80 el­ler 90 pro­sent av din to­ta­le kraft) i lø­pet av san­gen.

Sykle i jevnt tem­po i minst ett mi­nutt, og sett opp far­ten i 30 til 60 se­kun­der. Du kan også ta en mind­re tek­nisk, men like ef­fek­tiv til­nær­ming: La mu­sik­ken for­tel­le deg når du skal sprin­te. Noen gan­ger vil det­te være un­der ho­vedre­fren­get når tak­ten økes, el­ler det kan være et spe­si­elt vers som vir­ke­lig in­spi­re­rer deg. Uan­sett bør du ta sik­te på å få 8 til 10 sprinter i lø­pet av den­ne lå­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.