Til in­for­ma­sjon

Yoga for alle - - Innhold -

In­for­ma­sjo­nen i den­ne bo­ken er­stat­ter ikke medi­sinsk råd­giv­ning. Per­soner med uli­ke dia­gno­ser el­ler syk­dom­mer som in­ne­ba­erer fy­sisk smer­te bør kon­sul­te­re lege før de set­ter i gang med øvel­se­ne i bo­ken. Råd og in­for­ma­sjon i den­ne bo­ken an­tas å va­ere kor­rek­te og er ut­for­met for å unn­gå ska­de, og ver­ken for­fat­ter el­ler ut­gi­ver tar an­svar for kropps­ska­de, tap, ma­te­ri­el­le ska­der, kla­ger, tvis­ter, krav, ut­gif­ter el­ler kost­na­der (in­klu­dert ju­ri­dis­ke el­ler and­re kost­na­der) som opp­står som føl­ge av øvel­se­ne i den­ne bo­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.