In­tro­duk­sjon

Yoga for alle - - Innhold -

Yoga har utro­lig mye å by på. Det­te dypt­gå­en­de, vi­ten­ska­pe­li­ge sys­te­met for å ut­vik­le men­nes­ket går mer enn 10 000 år til­ba­ke i tid, og sies å va­ere en gave til men­nes­ke­he­ten fra eld­re ti­ders vise yo­gis og klo­ke, gam­le menn. Yoga har sin opp­rin­nel­se i In­dia og er en me­to­de som ut­vik­ler deg fy­sisk, men­talt, fø­lel­ses­mes­sig og spi­ri­tu­elt. Or­det yoga be­tyr «union», og må­let er å føre sam­men ditt in­di­vi­du­el­le Jeg med det uni­ver­sel­le Jeg.

Det­te må­let er mer re­le­vant enn noen­sin­ne. Da­gens for­bru­ker­sam­funn bi­drar til høyt stress­nivå, men yoga styr­ker sin­net så vi kan kon­trol­le­re våre ma­te­ri­el­le be­hov og for­ster­ke prio­ri­te­rings­ev­nen. Yoga er noe du kan gjø­re, uan­sett hvor gam­mel du er el­ler hvor du kom­mer fra. Det er en uni­ver­sell tre­nings­form som har for­de­ler for alle. Yoga gir deg også verk­tøy for et smerte­fritt liv og et po­si­tivt syn på ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.