Om yoga

Yoga for alle - - Innhold -

Alle kan gjø­re yoga. Yoga kob­ler sam­men sinn, kropp og ånd – det er en me­to­de for å leve po­si­tivt og er ment å va­ere en del av hver­da­gen. Yoga hjel­per deg til å gå uten­for deg selv og ut­fors­ke dine gren­ser, og sam­ti­dig gå dypt inn i ditt in­ners­te ind­re. Yoga hjel­per deg til å opp­nå har­mo­ni med deg selv, med and­re og med mil­jø­et. Nøk­ke­len til suk­sess er flit­tig trening, usel­visk hjelp og la­e­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.