Ny­be­gyn­ne­røvel­ser

Yoga for alle - - Innhold -

Ny­be­gyn­ne­røvel­se­ne skal få musk­le­ne og led­de­ne til å fri­gjø­re spen­ning og for­ank­re krop­pens be­visst­het. De la­erer deg å syn­kro­ni­se­re be­ve­gel­se og pust, øke sir­ku­la­sjo­nen og få kropp og sinn til å slap­pe av. Asanas og pra­nay­a­ma gjør at du ut­vik­ler en kropp og et sinn som er sunt, sterkt og be­ve­ge­lig. Det­te klar­gjør deg for de mer avan­ser­te ni­vå­ene av yoga og medi­ta­sjon. De inn­le­den­de me­to­de­ne er ver­di­ful­le for både ny­be­gyn­ne­ren og den som er kom­met vi­de­re, etter­som du la­erer å in­klu­de­re tøy­ing og be­ve­gel­se i hver­dags­ru­ti­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.