Yo­ga­pro­gram

Yoga for alle - - Introduksjon -

Grun­dig sam­men­sat­te yo­ga­pro­gram er delt inn i ni­vå­ene ny­be­gyn­ner, vi­dere­gå­en­de og avan­sert, se side 158-73.

ILLUSTRASJONER Bilder av hver po­si­sjon hjel­per deg gjen­nom (her er 60-mi­nut­ters­pro­gram­met). PROGRAMMETS LENGDE For at du skal ha tid til yoga i li­vet ditt, er det uli­ke leng­der på pro­gram­me­ne. Du kan vel­ge å star­te med de kor­tes­te og øke...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.