Ra­ja yoga

Yoga for alle - - Introduksjon -

Den­ne yo­gis­ke gre­nen er et sys­tem med åtte trinn, som gir en full­sten­dig for­stå­el­se av sin­net. De åtte trin­ne­ne i ra­ja yoga er:

Ya­ma: be­grens­ning

Ni­y­a­ma: ob­ser­va­sjon

Asa­na: po­si­sjon (kor­rekt trening) Pra­nay­a­ma: pust

Pra­tyaha­ra: til­bake­kal­ling av san­se­ne Dha­ra­na: kon­sen­tra­sjon

Dhya­na: medi­ta­sjon

Sa­mad­hi: su­per­be­visst­het

Det tred­je og fjer­de trin­net i ra­ja yoga

– asa­na og pra­nay­a­ma – er de som van­lig­vis prak­ti­se­res i Ves­ten, og sam­men dan­ner de hatha yoga (se side 16-17). I den­ne bo­ken fo­ku­se­rer vi på hatha yoga, sam­men med noen enk­le medi­ta­sjons­tek­nik­ker.

Yo­ga­ens ya­ma og ni­y­a­ma er ret­nings­lin­jer for å ut­vik­le kon­troll over san­se­ne og ev­nen til å leve et mo­ralsk liv. De hjel­per deg til å lyk­kes med din ut­øvel­se av asanas og pra­nay­a­ma.

Pra­tyaha­ra be­tyr å trek­ke san­se­ne inn­over og sty­re be­visst­he­tens lys mot inn­si­den. Det for­be­re­der deg på dha­ra­na-kon­sen­tra­sjo­nen. Full kon­sen­tra­sjon be­tyr at du fo­ku­se­rer på ett punkt, som auto­ma­tisk fø­rer til medi­ta­sjon el­ler dhya­na, og de­ret­ter til sa­mad­hi el­ler su­per­be­visst­het, som er det yp­pers­te for­må­let med yoga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.