De and­re gre­ne­ne

Yoga for alle - - Introduksjon -

Bhak­ti yoga, hen­gi­ven­he­tens yoga, be­tyr til­be­del­se av det gud­dom­me­li­ge. Så­kalt chan­ting er en vik­tig del av bhak­ti yoga. In­spi­rert av kja­er­lig­he­tens kraft for­vand­ler bhak­ti-ut­øve­ren sine fø­lel­ser til ube­tin­get kja­er­lig­het og hen­gi­ven­het gjen­nom bønn og til­be­del­se.

Kar­ma yoga, hand­lin­gens yoga, er en måte å ren­se hjer­tet gjen­nom å gjø­re gode ting for and­re.

Jna­na yoga, kunn­ska­pens yoga, sies å va­ere den vans­ke­ligs­te gre­nen å føl­ge. I jna­na etter­stre­bes en dy­pe­re for­stå­el­se av ek­sis­ten­sens san­ne vir­ke­lig­het, og å opp­nå en sann for­stå­el­se av sam­men­hen­gen mel­lom det san­ne jeg-et og uni­ver­set.

Alle de fire gre­ne­ne må inn­lem­mes om man vil ut­øve au­ten­tisk yoga, men asanas og pra­nay­a­ma in­ne­ba­erer også man­ge for­de­ler og går ofte pa­ral­lelt med de and­re gre­ne­ne av yoga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.