Til­ba­ke til røt­te­ne

Yoga for alle - - Introduksjon -

Det fin­nes ri­ke­lig med lit­te­ra­tur om yoga-fi­lo­so­fi­en, og de to ho­ved­bø­ke­ne knyt­tet til hatha yoga er The Yoga Sut­ras av Patan­ja­li og The Hatha Yoga Pradi­pi­ka. Klas­sis­ke yo­gis­ke teks­ter ble ho­ved­sa­ke­lig skre­vet på san­skrit, da språ­ket har en kon­sis­tent og poe­tisk form som pas­ser godt til ån­de­li­ge in­struk­sjo­ner og fi­lo­so­fisk dis­kurs.

Den bok­sta­ve­li­ge be­tyd­nin­gen av sutra er tråd. Da den vise Patan­ja­li un­der­vis­te ele­ve­ne sine, no­ter­te de kjer­nen i hans la­er­dom i kor­te set­nin­ger el­ler grup­per av ord – sutra – som til sam­men ut­gjør yo­ga­la­eren. Re­sul­ta­tet ble at Yo­gas­utra av Patan­ja­li ty­de­lig for­mu­ler­te yo­ga­ens mål­set­ting og dens øvel­ser, hin­de­re man kan møte på vei­en og hvor­dan man kan over­vin­ne dem, og de kon­kre­te re­sul­ta­te­ne som skal opp­nås gjen­nom prak­si­sen.

Den and­re ho­ved­skrif­ten i hatha yoga er Hatha Yoga Pradi­pi­ka, som man an­tar er skre­vet av Swat­ma­ra­ma yogi. Det er en kort­fat­tet hånd­bok om hatha yoga, som in­klu­de­rer asanas, pra­nay­a­ma og yo­ga­fi­lo­so­fi. Den er skre­vet på 1500-tal­let og går for å va­ere den elds­te teks­ten om hatha yoga. Den er imid­ler­tid like re­le­vant i vår tid. Teks­ten er til­eg­net Shiva, en av de tre frems­te hin­du­is­tis­ke gu­de­ne. I Ves­ten i dag prak­ti­se­res imid­ler­tid yoga som en ikke­re­li­giøs di­si­plin for per­son­lig ut­vik­ling.

Prak­si­sen som pre­sen­te­res i den­ne bo­ken er klas­sisk og tid­løs hatha yoga. Her får du verk­tøy­ene du tren­ger for å kom­me i gang selv og byg­ge og ut­vik­le din prak­sis. Bo­ken kan imid­ler­tid ikke er­stat­te en la­erer som kan inn­vie deg i yo­ga­ens ver­den av fy­sisk og ån­de­lig kunn­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.