Yoga og helse

Yoga for alle - - Introduksjon -

Spis litt, drikk litt, Snakk litt, sov litt, Bland litt, rør deg litt, Hjelp til litt, hvil litt Ar­beid litt, slapp av litt

SWAMI SIVANANDA

Yoga er et sam­men­hen­gen­de sys­tem hvor fy­sisk, men­tal og ån­de­lig helse er like vik­tig. Yoga­øvel­ser har ef­fekt på både kropp og sinn, for­di yoga i ut­gangs­punk­tet hand­ler om ba­lan­se. Det be­står av re­gel­mes­sig­het og va­ner, ikke av unn­tak. Det hand­ler om å leve rik­tig, og om val­ge­ne vi gjør i vårt dag­li­ge liv.

Yoga er så mye mer enn pra­nay­a­ma (puste­øvel­ser) og asanas (po­si­sjo­ner) som bare in­klu­de­rer øvel­ser med den fy­sis­ke krop­pen. Det hand­ler mye om de un­der­lig­gen­de ener­gi­ene i oss. Når mer fri­het og rom ska­pes i krop­pen, skjer det sam­me i tan­ke­ne. Yoga hand­ler der­for om rik­tig trening, pust, av­slap­ning, et sunt og na­e­rings­rikt kost­hold, po­si­tiv tenk­ning og medi­ta­sjon. Yoga frem­mer ikke-vold, aer­lig­het, ge­ne­rø­si­tet, venn­lig­het, med­fø­lel­se og til­freds­het. Re­gel­mes­sig yoga fø­rer til økte energi­ni­vå­er, frem­mer en ba­lan­sert sinns­til­stand og re­du­se­rer stress­nivå og trett­het. Yoga gjør li­vet le­ven­de. Det hand­ler om å leve et po­si­tivt hver­dags­liv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.