Full yo­gap­ust

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Når du fø­ler at du pus­ter uan­strengt med ma­gen, fort­set­ter du å øve på full yo­gic breath – full yo­gap­ust. Her bru­ker du hele luft­veis­sys­te­met på en kon­trol­lert og be­visst måte, og gir musk­le­ne masse­vis av ok­sy­gen mens du byt­ter mel­lom for­skjel­li­ge po­si­sjo­ner. Det­te gjør musk­le­ne mer ef­fek­ti­ve, ster­ke og flek­sib­le. Det re­du­se­rer også melke­syre og støl­het. I til­legg har full yo­gap­ust en dyp, av­slap­pen­de ef­fekt på sin­net, etter­som det kob­ler tan­ke­ne med krop­pen din – der­med ut­vik­les og for­ster­kes kropps­be­visst­he­ten.

Legg en hånd på ma­gen og den and­re hån­den på brys­tet i en kom­for­ta­bel skred­der­stil­ling (se side 33). Pust inn dypt gjen­nom ne­sen og legg mer­ke til hvor­dan ma­gen, bryst­kas­sen og øvers­te del av brys­tet ut­vi­des. Pust ut og la ma­gen slap­pe av, de­ret­ter...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.