Få så mye som mu­lig ut av ti­den

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Når du for­be­re­der og gjør yoga, er det noen ting som er vik­tig å ten­ke på:

Du kan tre­ne når som helst på da­gen, men gjør det på tom mage og vent i to–tre ti­mer et­ter et stort mål­tid.

Hvis du kan fin­ne en fast tid som fun­ge­rer for deg, er det vel­dig bra.

Velg en tid og et sted der du kan tre­ne uten å bli for­styr­ret av te­le­fo­ner el­ler and­re plik­ter.

Bruk kla­er som er be­ha­ge­li­ge og let­te å be­ve­ge seg i – na­tur­fi­ber som lar hud­en pus­te er best.

Bruk en yo­ga­mat­te og ha en pute og et tep­pe i naer­he­ten til sitte­stil­lin­ger og av­slap­ning. Det er vik­tig å ha det be­ha­ge­lig og ikke pres­se seg for hardt.

Po­si­sjo­ne­nes mål er å fin­ne ba­lan­se. De ska­per sym­me­tri i krop­pen og et ba­lan­sert sinn. Sørg for at be­ve­gel­se­ne dine er ba­lan­ser­te, så om du gjør noe på høy­re side, skal du også gjø­re det på venst­re.

Nøk­ke­len til frem­gang er å gjø­re kor­te øk­ter ofte. Det er bed­re å gjø­re litt re­gel­mes­sig, enn å tre­ne i time­vis en gang i blant – men litt er all­tid bed­re enn in­gen­ting, så rull ut mat­ta og sett i gang.

Sitt på kne: Der­som be­last­nin­gen på knaer­ne blir for stor, kan du leg­ge en pute mel­lom haele­ne og ba­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.