Som­mer­fugl

BRA FOR: For­bed­rer flek­si­bi­li­te­ten i hof­ter og kna­er

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Det­te er en vel­dig god øvel­se for å for­be­re­de bei­na på medi­ta­sjons­stil­lin­gen på side 149. Den til­fø­rer bei­na ener­gi og lø­ser opp spen­nin­ger i mus­ku­la­tu­ren på inn­si­den av lå­re­ne.

Sitt på gul­vet og bøy knaer­ne slik at fot­så­le­ne lig­ger mot hver­and­re. Trekk haele­ne mot lys­ken og hold føt­te­ne med hen­de­ne. Sitt med rygg, nak­ke og hode he­vet og i en rett lin­je.

Be­veg knaer­ne opp og ned i 1–2 mi­nut­ter, press lå­re­ne mot gul­vet og hold po­si­sjo­nen gjen­nom 5 pust

Press knaer­ne og lå­re­ne mot gul­vet, men ikke an­streng deg for mye. Be­veg knaer­ne ryt­misk opp og ned i 1–2 mi­nut­ter, og press de­ret­ter bak­si­den av lå­re­ne mot gul­vet igjen og hold po­si­sjo­nen gjen­nom 5 pust. Slipp og strekk for­sik­tig på bei­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.