Sol­hil­sen

BRA FOR: Rygg­ra­dens be­ve­ge­lig­het

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - SURYA NA­MAS­KAR

Som for­klart på side 63, er sol­hil­sen en dy­na­misk se­rie med 12 be­ve­gel­ser som krys­ser hver­and­re og tre­ner hele krop­pen. Be­ve­gel­se­ne er be­skre­vet på de nes­te si­de­ne.

Gjør deg kjent med hvert trinn, og start med å gjø­re trinn 1, 2, 3, 10, 11 og 12. De­ret­ter kan du ar­bei­de med over­gan­gen mel­lom trinn 3 og 4, og 8 og 9. Du kan de­ret­ter øve deg på trinn 4, 5, 6, 7, 8 og 9 sam­men. Når du be­hers­ker dis­se to se­kven­se­ne, gjør det hele kje­den av be­ve­gel­ser let­te­re.

Start med å gjø­re 2-3 run­der med sol­hil­sen og øk til 12 run­der et­ter hvert som du ut­vik­ler selv­til­lit og bed­re fy­sikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.