Plo­gen

BRA FOR: Be­ve­ge­lig­het i rygg­ra­den

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - HALASA­NA

Plo­gen er en na­tur­lig fort­set­tel­se fra skul­der­stå­en­de. Krop­pen strek­kes på sam­me måte som ved frem­over­bøy, sam­ti­dig som den in­ver­te­res. Plo­gen lind­rer stiv rygg, lø­ser opp spen­nin­ger i nak­ke og skuld­re og sti­mu­le­rer for­døy­el­ses­sys­te­met. Den har også en be­ro­li­gen­de ef­fekt på sin­net.

3 Fort­sett å pus­te inn mens du pres­ser hånd­fla­te­ne mot gul­vet og løft ryg­gen opp. Støtt ryg­gen med hen­de­ne mens du løf­ter. Hold bei­na rett og senk dem over ho­det ditt.

2 Pust inn og bruk mage­musk­le­ne til å løf­te bei­na mot ta­ket.

1 Ligg på ryg­gen med bei­na sam­men og ar­me­ne langs si­de­ne. Hold rygg og nak­ke i rett lin­je på gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.