Gress­hop­pe

BRA FOR: Styr­ker mus­ku­la­tu­ren i rygg og bein

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - SALA­BHASA­NA

Gress­hop­pen er en rygg­bøy. Sala­bha be­tyr gress­hop­pe, og akku­rat som in­sek­tet gjør du ras­ke be­ve­gel­ser med bei­na i den­ne po­si­sjo­nen. Du må kom­bi­ne­re pust, be­ve­gel­se, kon­sen­tra­sjon, styr­ke, flek­si­bi­li­tet og vil­je til å lyk­kes med den­ne asana­en.

3Når du fø­ler at du har kon­troll over trinn 1 og 2, kan du gå inn i gress­hop­pen med beg­ge bei­na sam­let. Pust dypt inn og løft beg­ge bei­na fra gul­vet mens du pres­ser ar­me­ne ned og stram­mer rygg­musk­le­ne. Løft bei­na så høyt som mu­lig og hold po­si­sjo­nen så len­ge den fø­les be­ha­ge­lig.

po­si­sjo­ner Beslek­te­de88–89) gress­hop­pen (s va­ria­sjo­ner av(s 131)Hel gress­hop­pe 2Bruk musk­le­ne i kors­ryg­gen til å sak­te løf­te venst­re bein på inn­pust. Hold og senk bei­net på ut­pust. Gjen­ta med det and­re bei­net. Gjen­ta opp­til 3 gan­ger på hver side.

1Ligg på ma­gen og legg ar­me­ne un­der krop­pen med hånd­fla­te­ne ned og hen­de­ne fol­det (se nes­te side). Før al­bu­ene inn un­der mid­jen, strekk ha­ken frem­over og sam­le bei­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.