Va­ria­sjo­ner av gress­hop­pen

BRA FOR: Styr­ker mus­ku­la­tu­ren i rygg og bein

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Dis­se po­si­sjo­ne­ne gir en dyp dia­go­nal tøy­ing på bak­si­den av krop­pen sam­ti­dig som de mas­se­rer or­ga­ne­ne i ma­gen. Ner­ve­ne i ryg­gen sti­mu­le­res, og sam­spil­let mel­lom be­ve­gel­se og pust ut­vik­les. Hvil i kro­ko­dil­len (side 82) mel­lom hver va­ria­sjon og et­ter øvel­sen.

4

Hold ar­me­ne ut­strakt foran deg med hånd­fla­te­ne ned og pan­nen mot gul­vet. Pust inn og løft bei­na, strekk ut kors­ryg­gen og hold føt­te­ne og bei­na sam­let. Hold po­si­sjo­nen gjen­nom noen pust. Senk bei­na på ut­pust. Gjen­ta 3 gan­ger.

3 På inn­pust løf­ter du ar­mer, bryst og hode. Kjenn hvor­dan over­krop­pen strek­ker seg ut og løf­ter seg fra gul­vet. Hold ar­me­ne pa­ral­lel­le og bein og føt­ter sam­let. Hold po­si­sjo­nen gjen­nom et par pust, og senk bei­na på ut­pust. Gjen­ta 3 gan­ger.

2 På inn­pust løf­ter du høy­re arm og venst­re bein og strek­ker ar­me­ne rett frem­over og bei­na rett bak­over. Hold arm og bein ut­strakt gjen­nom et par pust og senk dem på ut­pust. Det­te er en halv run­de. Gjen­ta med mot­satt arm og bein, og gjør opp­til 5...

1 Ligg på ma­gen og strekk ar­me­ne frem­over og bei­na bak­over, sam­let og ret­te. Hvil pan­nen mot gul­vet.

po­si­sjo­ner Beslek­te­de 86-7) Gress­hop­pe (s (s 131) Hel gress­hop­pe

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.