Buen

BRA FOR: Styr­ker rygg­ra­den og åp­ner brys­tet

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - DHANURASANA

Buen gjør rygg­ra­den elas­tisk og kre­ver sam­ti­dig styr­ke og flek­si­bi­li­tet i lår­musk­le­ne. Den­ne øvel­sen mas­se­rer or­ga­ner og musk­ler i ma­gen, styr­ker og be­ro­li­ger for­døy­el­ses­sys­te­met og gir ener­gi som gjør deg men­talt vå­ken.

Hold stil­lin­gen gjen­nom 6 pust

og gjen­ta opp­til 3 gan­ger 4

Ligg på ma­gen igjen, som i trinn 1, bøy beg­ge knaer­ne og strekk ar­me­ne bak­over, ta tak i føt­te­ne dine (el­ler ank­le­ne Beslek­tet po­si­sjon Full bue (s 135) hvis du sy­nes det er enk­le­re). Hold ar­me­ne ret­te, føt­te­ne av­slap­pet og hvil pan­nen mot gul­vet.

3 Ligg i sam­me po­si­sjon som i trinn 1. Løft både ar­mer og bein på inn­pust. Strekk høy­re arm frem og høy­re bein til­ba­ke så langt du kan. Hold i venst­re fot og strekk taer­ne høyt. Løft ho­det og se frem­over. Balan­ser krop­pen rundt nav­len. Hold po­si­sjo­nen...

2 Pust inn sam­ti­dig som du løf­ter opp venst­re bein og brys­tet. Strekk på taer­ne og hold venst­re arm rett. Press høy­re hånd og bein i gul­vet slik at du lig­ger stø­dig, og løft venst­re side av krop­pen høy­ere. Hold po­si­sjo­nen i 5–6 pust og re­pe­ter...

1 Ligg på ma­gen og strekk høy­re arm frem­over på gul­vet. Bøy venst­re bein. Strekk ut venst­re arm og ta tak i venst­re fot med venst­re hånd. La pan­nen hvi­le mot gul­vet og pass på at nak­ken er struk­ket ut og av­slap­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.