YIN-SE­KVENS FOR rygg og skuld­re

Yoga i hverdagen - - Yin -

Løs opp mus­kel­spen­nin­ger

Åjob­be med rygg­ra­den er sen­tralt i Yin yoga. Ikke bare vil det gjø­re deg my­ke­re i rygg­ra­den, det bi­drar også til å løs­ne stag­na­sjon, noe som er ve­sent­lig for gi en fri flyt av ener­gi gjen­nom din sen­tra­le na­die, shus­hum­na. Den­ne se­kven­sen har også med po­si­sjo­ner som løs­ner mus­kel­spen­nin­ger i om­rå­det mel­lom skul­der­bla­de­ne og åp­ner brys­tet, noe som hjel­per etter man­ge ti­mer sam­men­sun­ket foran en PC. Med mind­re det står noe an­net, hvil i stil­lin­gen i tre til fem mi­nut­ter, og bruk en for­sik­tig hav­pust.

Tips

En an­nen måte å for­bed­re energistrøm­men gjen­nom na­die­ne på er å leg­ge til Na­di shod­ha­na pra­nay­a­ma (s. 71) i øk­ten.

Øvel­se­ne 1

Fast­sett for­må­let (s. 89) Åpningsmeditasjon (s. 89)2

3

Spinalpust (s. 89)7

6

4

5

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.