Tre­et

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Stå med føt­te­ne i hofte­bred­des av­stand og ta to el­ler tre lang­som­me ånde­drag for å føle deg jor­det. Over­før vek­ten slik at den er sen­trert over høy­re bein, kne, hof­te og fot. Spre tær­ne og skyv ned gjen­nom ro­ten av stor- og lille­tær­ne. Løft fot­buen.

l Be­hold en mikro­bøy i kne­et du står på, fo­ku­ser på et fast punkt framfor deg og plas­ser så­len på venst­re fot mot ind­re høy­re lår el­ler legg (men ikke kne­om­rå­det). Hvil hen­de­ne på hof­te­ne.

l Hold hof­te­ne vendt rett for­over, åpne venst­re kne ut til si­den og før hen­de­ne sam­men i bønne­po­si­sjon ved hjer­tet.

l Pust sak­te og dypt ned i ma­gen, press venst­re fot­såle inn mot høy­re lår og en­ga­sjer lå­ret for å for­ank­re fo­ten. La vek­ten slip­pe gjen­nom høy­re bein og fot, gjør det tungt mot un­der­la­get mens du fø­ler et kor­re­spon­de­ren­de løft opp­over gjen­nom krop­pen.

l Hvis du fø­ler deg i ba­lan­se her: På nes­te inn­pust, trekk skul­der­bla­de­ne ned og bak mens du sak­te fø­rer hen­de­ne over ho­det, med hånd­fla­te­ne mot hver­and­re og al­bu­ene tett ved øre­ne.

l Finn en ba­lan­se mel­lom fast­het og hvi­le, pust ro­lig i po­si­sjo­nen så len­ge du be­hol­der ba­lan­sen.

l Når du er klar, pust ut og senk hen­de­ne og fo­ten sak­te og kon­trol­lert for å ven­de til­ba­ke til stå­en­de. Hold et øye­blikk med føt­te­ne sam­let før du gjen­tar på den and­re si­den.

l Si­den du kun er i stil­lin­gen en re­la­tivt kort tid, gjenta ba­lan­sen på begge si­der, eks­pe­ri­men­ter kan­skje med luk­ke­de øyne hvis du vil ha en stør­re ut­ford­ring.

Iy­en­gar sier …

Ikke glem or­det lin­je­re. Det er gjen­nom lin­je­ring av krop­pen min jeg opp­da­get lin­je­rin­gen av sin­net, je­get og in­tel­li­gen­sen min.

For­de­ler: l Styr­ker føt­te­ne, ank­le­ne, bei­na og kjerne­mus­ku­la­tu­renl Øker flek­si­bi­li­te­ten i hof­ter og knærl Hjel­per på fy­sisk og men­tal ba­lan­sel Kon­sen­tre­rer sin­net

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.