Ko­bra

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l på Ligg gul­vet. på Ta ma­gen et par med dype pan­nen ånde­drag, hvi­len­de og spre føt­te­ne i hofte­bred­des av­stand med stra­ke ank­ler og tær­ne spredt. Strekk bei­na, sørg for at knær­ne er på lin­je med de midt­ers­te tær­ne, en­ga­sjer bein­musk­le­ne og løft ind­re lår opp og ut. Press ned gjen­nom bek­ke­net.

l Plas­ser hen­de­ne un­der skuld­re­ne med hånd­fla­te­ne ned, fing­re­ne spredt og hånd­led­det pa­ral­lelt med for­si­den av mat­ten. Skyv ned gjen­nom ro­ten av tom­mel- og peke­fing­re­ne.

l Trekk al­bu­ene sam­men og ro­ter skuld­re­ne opp, til­ba­ke og ned slik at hal­sen får god plass, og slipp så skul­der­bla­de­ne bak­over og inn mot rygg­ra­den.

l bek­ke­net Stram ma­gen for å strek­ke og press kors­bei­net ned gjen­nom mot hale­bei­net. Pust inn, og løft ho­det og skuld­re­ne så langt det er kom­for­ta­belt ved å dra nak­ken opp­over, slik at øyne­ne fort­satt ser ned. Pust ut.

l På en inn­pust, skyv ned gjen­nom hen­de­ne, som om du drar gul­vet mot deg, og føl at brys­tet åp­nes idet du drar rygg­ra­den yt­ter­li­ge­re for­over og opp.

l For­leng rygg­ra­den jevnt uten å pres­se sam­men nak­ken el­ler kors­ryg­gen, og se om du kan føle en for­nem­mel­se av lett­het idet du løf­ter bak­si­den av krop­pen.

l Pust nor­malt i po­si­sjo­nen i tre til fem ånde­drag. Pust sak­te og kon­trol­lert ut idet du sen­ker krop­pen mot gul­vet vir­vel for vir­vel, og hvil ho­det på den ene si­den.

Siva­nan­da-ge­vinst

Åp­ner bryst­om­rå­det og sti­mu­le­rer hjer­tet.

For­de­ler: Styr­ker rygg­ra­den og l spi­nal­ner­ve­neLind­rer spen­nin­ger i rygg, l skuld­re og nak­keBi­drar til å let­te stress l og ut­mat­tet­hetÅp­ner hjer­tet l og lun­ge­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.