Iy­en­gar

Yoga i hverdagen - - Iy­en­gar -

Vel­kom­men til ho­ved­de­len ved yo­ga­en din: po­si­sjo­ne­ne. Vi be­gyn­ner rei­sen med Iy­en­gar-sti­len in­nen yoga, for­di den leg­ger stor vekt på fin­jus­te­ring av de ana­to­mis­ke lin­je­ne og vil lære deg ver­di­ful­le tek­nik­ker og prin­sip­per som vil hjel­pe deg til å få mest mu­lig ut­byt­te av øk­te­ne dine. Dess­uten be­nyt­tes dis­se lin­je­rings­in­struk­sjo­ne­ne i de fles­te yo­ga­sti­ler, kan­skje med unn­tak av Yin og Resto­ra­tiv. Der­for vil de være nyt­ti­ge for deg uan­sett hvil­ken stil du be­stem­mer deg for å kon­sen­tre­re deg om. Mens du læ­rer, gi deg selv ri­ke­lig tid til de stå­en­de po­si­sjo­ne­ne, si­den de vil hjel­pe deg til å byg­ge styr­ke og ut­hol­den­het. Spe­si­elt Fjell­po­si­sjo­nen (s. 36) vil lære deg sen­tra­le lin­je­rings­punk­ter som gjen­tas i alle stå­en­de po­si­sjo­ner. Sta­ven (s. 43) dan­ner på sin side grunn­la­get

for de sit­ten­de po­si­sjo­ne­ne, så bruk tid på å set­te deg inn i in­struk­sjo­ne­ne her også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.