Pra­nay­a­ma

Yoga i hverdagen - - Sivananda -

KAPALABHATI

ren­sen­de n Den­ne øvel­sen pus­ten er og også sti­mu­le­rer kjent som he­le den krop­pen svært raskt. Ikke ut­før den hvis du er gra­vid, men­stru­erer el­ler etter å ha spist. Sitt i en be­ha­ge­lig stil­ling og kon­sen­trer deg om pus­ten din en li­ten stund for å sam­le deg. Når du er klar, legg hen­de­ne på ma­gen, og trekk nav­len inn og opp idet du pus­ter raskt ut gjen­nom ne­sen. I ste­det for å be­visst pus­te inn, la in­ha­la­sjo­nen skje na­tur­lig. Gjenta det­te fi­re til åtte gan­ger, og legg mer­ke til at ma­gen be­ve­ger seg inn og ut som en belg un­der hen­de­ne dine. Av­slutt med en ut­pust.

n Det­te er én syk­lus. Gjør tre el­ler fi­re til, og øk far­ten på pus­ten, slik at hver ut­pust va­rer i ett se­kund. Ta noen få dype Ujjay­i­ånde­drag (s. 35) etter hver syk­lus for å hvi­le lun­ge­ne og mel­lom­gul­vet. Du kan byg­ge deg opp til 15–30 ånde­drag per syk­lus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.