RE­VIS­TA HIGH CLASS GOUR­MET

High Class Gourmet - - Editorial -

EDI­TO­RA Ra­quel Alle­gret­ti Gar­cía de Zú­ñi­ga SUBEDITORA Patricia Be­ní­tez Ro­drí­guez RE­DAC­TO­RES Alejandro Scis­cio­li, Ma­rie­la Gar­cía, Patricia Be­ní­tez Ro­drí­guez, Ga­brie­la Fa­ri­ña CORRECTOR Eu­lo Gar­cía DI­REC­TO­RA DE AR­TE Ga­brie­la Gar­cía Dol­dán DI­SE­ÑO Y DIAGRAMACIÓN Ga­brie­la Gar­cía Dol­dán, Noelia Sil­ve­ro Rahi, Stephanie Lee DI­REC­TO­RA DE PRO­DUC­CIÓN Ama­lia Ri­vas Bi­gor­dá PRO­DUC­TO­RA Bet­ha­nia Achón FO­TO­GRA­FÍA Y RE­TO­QUE DI­GI­TAL Ro­dri­go Mon­ges COORDINADORAS DE SO­CIA­LES Patricia Pai­va y Ga­brie­la Val­dez CRO­NIS­TA DE SO­CIA­LES Kat­he­ri­ne Me­za FO­TÓ­GRA­FOS DE SO­CIA­LES Is­mael Pra­do, Carlos Ullón CO­LA­BO­RA­DO­RES Ma­ría Emi­lia Mas­si Ba­rrail

EDITORIAL DE RE­VIS­TAS

GE­REN­TE DE RE­VIS­TAS Ra­quel Alle­gret­ti Gar­cía de Zú­ñi­ga DI­REC­TO­RA DE IMA­GEN Ga­brie­la Gar­cía Dol­dán PRO­DUC­TO­RA GE­NE­RAL Ama­lia Ri­vas Bi­gor­dá COOR­DI­NA­DOR DE TRÁ­FI­CO DE AVI­SOS Marcelo Me­za AD­MI­NIS­TRA­DO­RA Liz Chá­vez DE­PAR­TA­MEN­TO CO­MER­CIAL GE­REN­TE CO­MER­CIAL Nat­ha­lia Torres Yu­be­ro CON­TAC­TO Ma­ría Ro­xa­na Go­doy E-MAIL: Ma­ria-go­doy@uho­ra.com.py (021) 415-7041 / (0985) 689-962 PREIMPRENTA E IM­PRE­SIÓN AGR FO­TO DE TA­PA Ro­dri­go Mon­ges PLA­TO Jimmy Be­ní­tez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.